Reason for the denial

Below are a few sample reasons for denials. Please click the button next to each Polish paragraph to see its English translation.
If your paragraph is not among them, then please submit it to us at translationsATpolishpensionhelp.org. (Please substitute the @ for the “AT” sign.)

  Celem potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawczynię
  Jednocześnie informuję, że przesłana drogą e-mailową kserokopia
  Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w ramach prowadzonego postępowania (kwerendy archiwalne przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Katowicach
  Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w ramach prowadzonego postępowania (kwerendy archiwałne przeprowadzone przez Żydowski Instytut
  W tym miejscu należy podkreślić, iż fakty o których wspomina strona nie są formą prześladowań objętą przepisami ustawy. Okoliczność
  W tym miejscu nalezy podkreślić, iż fakty o których wspomina strona nie są formą prześladowań objętą przepisami ustawy. Wnioskodawczyni
  W tym miejscu należy podkreślić, iż w ramach

  W związku z powyższym Szef Urzędu stwierdził
  W związku z powyższym Szef Urzędu stwierdził
  Wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich nie zawierał dowodów
  Wnioskodawczyni, poza swoim oświadczeniem, nie dostarczyła
  Z uwagi na powyższe Pani akta zostaną
  Zainteresowana wskazała we wniosku, że w okresie okupacji

  POLISH


  ENGLISH  Celem potwierdzenia spełnienia przez wnioskodawczynię przesłanek uzyskania uprawnień kombatanckich, Urząd zwrócil się do strony z prosbą o nadesłanie dowodów represji oraz dowodu na okoliczność posiadania obywatelstwa polskiego w okresie represji bądź obecnie. W odpowiedzi strona jedynie upoważniła organ do poszukiwania dokumentów.

  With the intent of confirming the information filled out by the applicant for obtaining veterans’ rights, the administration made a request to send evidence of repression and evidence about the circumstance of having Polish citizenship either during the period of repression or now. In response, the party simply allowed the government authority to search for documents.  Pismem z dnia [DATE] r. organ wezwał Panią o uzupelnienie braków formalnych wniosku poprzez złożenie własnoręcznego podpisu. Do dnia dzisiejszego nie nadesłała Pani podpisanego podania, tym samym nie może ono zostać rozpoznane. Jednocześnie informuję, że przesłana drogą e-mailową kserokopia Pani podania nie może być uznana za podpisaną w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

  By letter of [DATE], this office asked you to fill in the formal gaps in your application by a handwritten signature. Till today you have not sent in a signed application, and therefore this matter cannot be considered. At the same time I wish to inform you that the xeroxed copy of your application sent by email cannot be considered as signed under the provisions of the codex of administrative procedure.  Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w ramach prowadzonego postępowania (kwerendy archiwalne przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Katowicach oraz Instytut Pamięci Narodowej) nic można potwierdzić okoliczności przebywania strony w getcie.

  Based on the documentation gathered in the course of the proceedings (archival queries conducted by the National Archives in Katowice and the Institute of National Remembrance), nothing can confirm the circumstances of the individual’s stay in the ghetto.  Na podstawie dokumentacji zgromadzonej w ramach prowadzonego postępowania (kwerendy archiwałne przeprowadzone przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie oraz Instytut Pamięci Narodowej) nie można potwierdzić okołiczności przebywania strony w getcie oraz obozie pracy przymusowej.

  Based on the documentation gathered in the course of the proceedings (archival queries carried out by the Jewish Historical Institute in Warsaw and the Institute of National Remembrance) can not confirm the circumstances reside side in the ghetto and labor camp.  W tym miejscu należy podkreślić, iż fakty o których wspomina strona nie są formą prześladowań objętą przepisami ustawy. Okoliczność ucieczki oraz przebywania w ukryciu była podyktowana chęcią uniknięcia represji ze strony władz hitlerowskich wobec osób pochodzenia żydowskiego. Przepisy ustawy o kombatantach nie przewidują, możliwości przyznania z tego tytułu uprawnień kombatanckich.

  It has to be emphasized here that the facts described by the petitioner are not recognized as persecution covered by the cited law. The flight and life in hiding reflected the intention to avoid and escape repression against persons of Jewish origin by Nazi authorities. Laws and regulations regarding veterans do not allow granting of veteran status in these circumstances.  W tym miejscu nalezy podkreślić, iż fakty o których wspomina strona nie są formą prześladowań objętą przepisami ustawy. Wnioskodawczyni wskazała w swoim wniosku, iż w obawie przed działaniami eksterminacyjnymi uciekła a następnie przebywała w ukiyciu. Przepisy ustawy kombatanckiej nie przewidują, przyznania przedmiotowych uprawnień z tytułu powyższych okoliczności.

  It has to be emphasized here that the facts described by Petitioner are not recognized as by the cited law persecution. Petitioner indicated in her application that she fled to avoid persecution and remained hidden. The Veteran Benefits Act does not include the above described circumstances as the basis of eligibility for benefits.  W tym miejscu należy podkreślić, iż w ramach przeprowadzonego postępowania dowodowego nie udało się potwierdzić okoliczności pobytu strony w getcie. Organ wystątpił w ramach swojej właściwości do kilku instytucji archiwalnych jednakże nie uzyskał informacji, które wskazywałyby na osadzenie wnioskodawczyni w getcie. Warto również wskazać, że zainteresowana nie dołączyła do wniosku jakichkolwiek dokumentów mogących wskazywać na to, iż w okresie okupacji prowadziła działalność kombatancką lub równorzędną.

  At this point it must pointed out out that an investigation that was conducted did not produce proof of the Petitioner’s residence in the ghetto. Exercising its powers, this organ turned to several archive institutions; however, it was not able to obtain the information indicating the Petitioner’s residence in the ghetto. It is also worth noting that the Interested Party herself did not enclose any documents that could indicate she was conducting resistance/combat activity or the equivalent thereof during the occupation.  W związku z powyższym Szef Urzędu stwierdził, ze w oparciu o dokumenty dostarczone przez stronę, nie udowodniono faktu posiadania obywatelstwa polskiego w okresie represji bądź obecnie.

  In connection with the above, the head of the office noted that based on the documents supplied by the party, the fact of possessing Polish citizenship either during the period of repression or now has not been proved.  W związku z powyższym Szef Urzędu stwierdził, że w oparciu o dokumenty dostarczone przez stronę oraz informacje uzyskane przez organ w toku wyczerpującego postępowania dowodowego, nie udowodniono faktu podlegania represjom przewidzianym w ustawie.

  Therefore, the Head of the Office found that on the basis of documents provided by the party and the information received by the authority in the course of an exhaustive inquiry, the fact of being subject to repression has not been proven as prescribed by the law.  Wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich nie zawierał dowodów, które mogłyby wskazywać, że strona była ofiarą represji w okresie II wojny światowej. W związku z powyższym, celem potwierdzenia podnoszonych przez wnioskodawczynię okoliczności, działając na podstawie art. 7 kpa Urząd przeprowadził w sprawie postępowanie dowodowe, w ramach którego zwrócil się do Żydowskiego Instytutu Historycznego, Archiwum Państwowego w Warszawie oraz Instytutu Pamięci Narodowej dysponującego bazą danych International Tracing Service. Kwerendy archiwalne przeprowadzone przez w/w. instytucje przyniosły jednak wynik negatywny, nie odnaleziono dowodów potwierdzających podniesione przez stronę represje.

  The application for permission for veterans rights did not contain evidence that would indicate that the party was a victim of repression during the Second World War. Therefore, in order to confirm the circumstances raised by the plaintiff, acting pursuant to Art. 7 of the Code of Administrative Procedure, the Office conducted the proceedings to find evidence, in which it turned to the Jewish Historical Institute, the State Archives in Warsaw and the Institute of National Remembrance, which has a database of the International Tracing Service. Archival queries carried out by the above-mentioned institutions have produced a negative result, however, and did not discover any reliable evidence on behalf of the repressed party.  Wnioskodawczyni, poza swoim oświadczeniem, nie dostarczyła dowodów na okoliczność pobytu we wskazanych w ustawie miejscach represji. Jakkolwiek oświadczenie strony może być dowodem w sprawie, to jednak jego wiarygodność podlega ocenie na zasadach ogólnych, a więc gdy oświadczenie strony nie zostało zweryfikowane żadnym z dowodów wskazanych w sprawie, nie może ono stanowić wyłącznej podstawy do wydania merytorycznej decyzji i budzić musi uzasadnione wątpliwości co do trafności jego oceny. (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18.01.2005 r. sygn. akt IV SA/Gl 897 /04).

  The applicant, in addition to its statement, did not provide evidence regarding her residence in the location designated in the Act of repression. Even though an applicant’s declaration may be recognized as evidence in support of a claim, its credibility is subject to the general standards of evaluation; consequently, if a declaration fails to be corroborated by any evidence referred to in the proceedings, it cannot constitute the only basis for a substantive decision, as it raises justified doubts as to the validity of its evaluation. (Cf. the 01/18/2005 ruling of the District Administrative Tribunal, docket # IV SA/GI 897/04).  Z uwagi na powyższe Pani akta zostaną skierowane do Archiwum UdSKiOR.

  Consequently, your records will be sent to the archive of UdSKiOR.  Zainteresowana wskazała we wniosku, że w okresie okupacji przebywała na przymusowej deportacji w ZSRR. Organ w ramach swojej właściwości zwrócil się do Żydowskiego Instytutu Historycznego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Akt Nowych z prośbą o informacje dotyczące losów wojennych wnioskodawczyni. Analiza materiału dowodowego nadesłanego z wyżej wymienionych instytucji nie potwierdza okoliczności podnoszonych przez stronę.

  The interested party pointed to the conclusion that during the occupation she was in a forced deportation in the USSR. The authority, within its jurisdiction, turned to the Jewish Historical Institute, the Institute of National Remembrance and the Central Archives of Modern Records asking for information on the applicant's war-time experiences. The examination of evidence received from the aforementioned institutions does not confirm the circumstances raised by the party.