Introductory articles

Please click on the button next to the introductory paragraph in Polish in order to see its English translation.

  Organ nie neguje dotkliwości zdarzeń
  Pan/i (NAME OF APPLICANT) zwrócil/a się do Szefa Urzędu
  Pan/i (NAME REDACTED) zwróciła się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu
  Stosownie do brzmienia art. 22 ust. 1 ustawy
  Strona wystąpiła z wnioskiem o przyznanje uprawnień kombatanckich przewidzianych
  Strona wystąpiła z wnioskiem o. przyznanie uprawnień kombatanckich określonych
  Strona zgłosiła wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich opierając
  Strona zwróciła się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu
  Z treści tego przepisu wynika

  Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach ...
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy
  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy
  Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991
  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 tejże ustawy podstawą przyznania uprawnień
  Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach
  Zgodnie z art. 6 kodeksu postępowania
  Zgodnie z art. 6 kpa organy administracji publicznej
  zwrócił(a) się do Szefa Urzędu

  POLISH


  ENGLISH  Organ nie neguje dotkliwości zdarzeń, które dotknęły stronę [NAME REDACTED]. Stwierdzić jednak trzeba, iż zgodnie z art. 6 kpa organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. a więc wszelkie podejmowane przez nie decyzje muszą znaleźć oparcie w treści przepisów bezwzględnie obowiązujących (w niniejszej sprawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu ·powojennego). Ten akt prawny enumeratywnie wylicza tytuły, które mogą być uznane za działalność kombatancką lub działalność z nią równoważną uzasadniającą przyznanie uprawnień kombatanckich.

  The administrative body does not deny the severity of the events that affected the party [NAME REDACTED] However, one must say that in accordance with article 6 kpa, organs of public administration act on the basis of the provisions of the law, and therefore all decisions made by it must be supported in the content of the provisions that are absolutely binding (in the current case, provisions of the law of January 24, 1991, relating to veterans or other persons suffering from wartime and postwar repression). This legal act specifically enumerates the areas that may be recognized as wartime activity or activity equivalent to it, which form the basis for granting veteran’s eligibility.  Pan/i [NAME OF APPLICANT] zwrócil/a się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich.

  Mr./Mrs. [NAME OF APPLICANT] requested the Head of the Office to award her combatants’ rights.  Pan/i [NAME REDACTED] zwrócił/a się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu ucieczki oraz ukrywania się w czasie okupacji.

  Mr/Mrs. [NAME REDACTED] filed an application to the Director of this Agency to grant veteran status because of her flight and life in hiding during the [German] occupation.  Stosownie do brzmienia art. 22 ust. 1 ustawy o kombatantach ... o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 [tj. okoliczności i faktów warunkujących przyznanie uprawnień], orzeka Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub osoby przez niego upoważnione, na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia właściwego dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub represji.

  According to the wording of Article 22 Section 1 of the Act on War Veterans regarding compliance with the requirements referred to in Article 21 [Ie. determining the facts and circumstances conferring entitlement], the Head of the Office for War Veterans and Victims of Oppression or any other persons authorized thereby shall be legally competent to make decisions on the basis of a fully documented request by the person concerned and [on the basis] of the recommendation by a relevant association competent to confirm the specific type of veteran activities or oppressions.  Strona wystąpiła z wnioskiem o przyznanje uprawnień kombatanckich przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu po­wojennego (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1206)

  The Party put forward the application for the award of war veteran rights provided for in the provisions of the Act of 24 January, 1991 on War Veterans and Certain Other Persons Victims of War and Post-­‐War Oppression (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1206).  Strona wystąpiła z wnioskiem o. przyznanie uprawnień kombatanckich określonych w przepisach ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i oluesu powojennego (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1206).

  The Party put forward the application for the award of war veteran rights provided for in the provisions of the Act of 24 January, 1991 on War Veterans and Certain Other Persons Victims of War and Post-­‐War Oppression(consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1206).  Strona zgłosiła wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich opierając swoje podanie na okoliczności ukrywania się w czasie II wojny światowej.

  The parties requested an allocation of rights for veterans basing its application on the circumstances in hiding during World War II.  Strona zwrócił/a się do Szefa Urzędu z wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich z tytułu ucieczki oraz ukrywania się w czasie okupacji.

  The party filed an application to the Director of this Agency to grant veteran status because of her flight and life in hiding during the [German] occupation.  Z treści tego przepisu wynika, że dla uzyskania uprawnień kombatanckich konieczne jest złożenie przez zainteresowaną osobę wniosku, rekomendacji stowarzyszenia kombatanckiego oraz, o ile nie w pierwszej kolejności, poparcie tego wniosku odpowiednimi dowodami. Dowody te, oceniane w trybie przewidzianym przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, winny dokumentować działalność kombatancką lub równorzędną wnioskodawcy lub podleganie przez niego represjom określonym w ustawie. Ograniczenie się wyłącznie do uprawdopodobnienia okoliczności objętych dyspozycją poszczególnych przepisów Ustawy o kombatantach ... nie jest wystarczające.

  As per Art. 22 of the Law of 24th January, 1991 on Veterans and Other War and Post-War Repression Victims (unified txt J. Leg. 2014, item 1206), […] in order to be found eligible for veteran benefits, the applicant must submit: A petition; an endorsement by a veteran organization; and evidence supporting the facts described in the petition. Such evidence will be evaluated as provided by the Code of Administrative Procedure and it should document any combatant or equivalent activities of the applicant or his or her suffering from repression as defined in the Law. It is not sufficient to provide only a narrative making the alleged facts and circumstances probable, even if such facts are covered by the Law.  Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach ... działalnością kombatancką, jest: pełnienie slużby w polskich podzjemnych formacjach i organizacjach, w tym w dzjałajacych w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich w okresie wojny 1939-1945...Wprawchie przepis art. 1 ust 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach... nie posługuje się granicą wieku jako kryterium przesądzającym o możliwości przyznania uprawnień kombatanckich, jednak wymaga wykazania, że osoba ubiegająca się o uprawnienia pełniła służbę w organizacji, a możliwość pełnienia słuzby wiązała się ściśle z osiagnięciem odpowiedniego wieku. Słuzba jest bowiem sformalizowanym stosunkiem łączącym uczestnika organizacji konspiracyjnej z tą organizacją. Wymagane jest zatem złożenia przysiegi, uzyskanie pseudonimu, stopnia wojskowego i stałego przydziału mobilizacyjnego oraz poddanie rozkazom i regułom odpowiedzialności dyscyplinarnej ukształtowanej na wzór wojskowy. Zasady doświadczenia życiowego każą przyjmować, że dopiero osoby w określonym wieku ze względu na osiagnięty poziom ro.zwoju psychofizycznego zdolne są pełnić służbę. Słuzba w organizacji konspiracyjnej podczas wojny i okupacji nie jest zadaniem łatwym. Wymaga zdecydowania, odwagi, odpowiechialności. Wiąźe się z szeregiem zagrożeń: od aresztowania przez poddanie represyjnym metodom śledczym, aż po uwięzienie oraz - niestety nierzadko - śmierć. Dla pełnienia służby konieczne jest posiadanie odpowiednich predyspozycji, w tym także odporności na stres. Dlatego też nie do przyjęcia jest, żeby dzieci lub młodzież - poza wyjątkowymi przypadkami, które i tak ograniczane były do wykonywania sporadycznych czynności - mogły pełnić słuzbę w formacjach wymienionych w art . 1 ust. 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach ... Co najmniej nieodpowiechialnością ze strony dowódców byłoby powierzanie zadań, ad których należy las całej siatld konspiracyjnej osobom niedojrzalym fizycznie i psychicznie.

  According to the art. 1 paragraph 2 item 3 of the Act on Veterans ..., veteran activity is: serving in the Polish underground formations and organizations, including being active in their framework resistance units during the war of 1939-1945...Although the provision of art. 1 paragraph 2 item 3 of the Act on Veterans ... does not use age limit as a decisive criterion for granting veterans rights, it requires demonstration that a person applying for the rights was serving in the organization and the ability to serve was closely related to reaching appropriate age. The service is in fact a formalized relationship between the participant of the underground organization and that organization. It is therefore required to take an oath, get a nickname, military degree, and a permanent mobilization allocation and be subjected to disciplinary orders and rules of liability formed along military lines. The rules of life experience suggest to assume that only people of a certain age, due to the achieved psychological and physical development level, are able to serve. Service in the underground organization during the war and occupation is not an easy task. It requires determination, courage, and responsibility. It includes a number of threats ranging from arrest to being subjected to repressive investigation methods, confinement, and, unfortunately, often - death. In order to serve, it is necessary to have appropriate predispositions, including resistance to stress. Therefore, it is unacceptable that children and young people – except for some unusual cases that anyway were limited to a sporadic activity - could serve in a formations referred to in article 1 paragraph 2 item 3 of the Act on Veterans .... At least it would be irresponsible on the part of the commanders to risk the fate of the entire underground net by assigning duties to physically and mentally immature persons.  Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego uprawnienia określone w ustawie przysługują osobie, która uzyska decyzję potwierdzającą działalność wymienioną w art. 1 ust. 2 i w art. 2 albo fakty, o których mowa w art. 4, posiada obywatelstwo polskie lub posiadała w okresie działalności kombatanckiej bądź w okresie podlegania represjom. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie przysługują osobom, które w okresie od września 1939 r. do końca 1956 r. służyły w NKWD albo w innych organach represji ZSRR działających przeciwko Narodowi i Państwu Polskiemu.

  Pursuant to Article 21(1) and (2)(3) of the Law of 24 January 1991 on combatants and certain persons being victims of wartime and post---war oppression, the person who obtains a decision confirming the actions mentioned in Article 1(2) or Article 2, or the facts referred to in Article 4, and who has Polish citizenship or had Polish citizenship in the period of the combatant’s actions, or at the time when the person was subject to oppression, is entitled to the rights defined in the Law. The persons who were serving in NKWD [People’s Commissariat of Internal Affairs] or in any other bodies of the USSR oppression acting against the Polish Nation and State in the period of September 1939 until the end of 1956 are not entitled to the rights referred to in para. 1.  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy „O spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21, orzeka Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub osoby przez niego upowazmone, na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia właściwego dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub represji. Rekomendacji udziela się bez względu na to, czy osoba ubieKająca się o uprawnienia zgłosi zamiar wstąpienia do stowarzyszenia. Na podstawie decyzji o przyznaniu uprawnień określonych w ustawie Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje odpowiednie zaświadczenie."

  According to the Article 22 of the above mentioned Law "Head of the Office for War Veterans and Victims of Oppression or person authorized by him decides, based on the documented request of the person concerned and the recommendation of the association appropriate to a particular type of veteran activities or repression, about the fulfillment of the conditions referred to in Article 21. Recommendation shall be granted regardless of whether the person applying for rights is going to join the association. On the basis of the decision to grant the authorization laid down in the Act, Head of the Office for War Veterans and Victims of Oppression issues appropriate certificate”.  Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednołity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1206), o spełnieniu warunków, o których mowa wart. 21, orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub osoby przez niego upowazruone, na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia własciwego dła okresłonego rodzaju działałnosci kombatanckiej łub represji.

  According to Art. 22 of the Law of 24 January 1991, combatants and certain persons who are victims of repression of war and the post-war period (unified text: Journal of Laws of 2014., Pos. 1206), the Chief of the Office for War Veterans and Victims of Oppression or persons authorized by him, shall, by an administrative decision, base the fulfillment of the eligibility requirements referred to in Article 21 on the documented request of the person concerned and the recommendation of the association appropriate to a particular type of activity of the veteran or victim of oppression.  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 tejże ustawy podstawą przyznania uprawnień jest m.in. podleganie represjom z przyczyn narodowościowych i rasowych w gettach. Istotne jest, iż ustawa w art. 21 ust. 1 stanowi, że uprawnienia określone w ustawie przysługują osobie, która uzyska decyzję potwierdzającą fakty, o których mowa w art. 4, oraz która posiada obywatelstwo polskie lub posiadała je w okresie podlegania represjom.

  In conformity with art. 4 par. 1 pt. 2 of that law, the basis for granting rights is being subject to repression for national and race reasons in the ghettos. It is essential that the law in art. 21 par. 1 note that rights defined in the law are granted to a person who obtains a decision confirming the facts that are discussed in art. 4, and who has Polish citizenship or possessed it at the time of being subject to repression.  Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach (. . .) represjami stanowiącymi podstawę do przyznania uprawnień kombatanckich są m.in. okresy przebywania: 1) z przyczyn politycznych, narodowościowych, religijnych i rasowych: a) w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady, b) w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa, c) w innych miejscach odosobnienia, w których pobyt dzieci do lat 14 miał charakter eksterminacyjny, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa, 2) z przyczyn narodowościowych i rasowych w gettach, 3) z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych: a) w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podleglych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, b) na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, 4) w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach 1944-1956, na podstawie przepisów wydanych przez władze polskie, przez sądy powszechne, wojskowe i specjalne albo w latach 1944-1956 bez wyroku - za działalnosc polityczną bądź religijną związaną z walką o suwerenność i niepodległość.

  According to the art. 4 paragraph 1 of the Act on Veterans (...) repressions which are the basis for granting veterans’ rights include periods of staying: 1) due to political, nationality, religious and racial reasons: a) in Nazi prisons, concentration camps and extermination camps, b) in other places of detention in which the conditions of stay did not differ from those in the concentration camps, and the people detained there remained at the disposal of the Nazi security authorities, c) in other places of detention where stay of children to 14 years aimed at the extermination, and the people detained there remained at the disposal of the Nazi security authorities, 2) due to nationality and racial reasons in the ghettos. 3) due to political, religious and nationality reasons: a) in prisons and correctional labor camps and correctional work colonies under the supervision of Main Administration of Corrective Labor Camps and Labor Settlements NKVD and, from March 1946 MWD USSR b) in the exile and forced deportation in the USSR, 4) in prisons or other places of detention on Polish territory by conviction in the years 1944 to 1956, on the basis of regulations issued by the Polish authorities, the common courts, military and special courts or in the years 1944-1956 without trial for political or religious activities associated with the struggle for sovereignty and independence.  Zgodnie z art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, a więc wszelkie podejmowane przez nie decyzje muszą znaleźć oparcie w treści przepisów bezwzględnie obowiązujących. Rolą Szefa Urzędu jako organu administracji publicznej jest zatem realizacja woli ustawodawcy polskiego. Wola ta została wyrażona w aktach prawnych o określonej treści (w niniejszej sprawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz aktów wykonawczych do niej).

  In accordance with Article 6 of the Code of Administrative Procedure, any actions of public administration agencies must be based on applicable and effective law. The mission of the Director of this Agency as a public administration authority is to implement the intentions of Polish legislators. Those intentions have been expressed in enacted laws (in this case, on the Law of January 24, 1991 --- On Veterans and Certain Other Victims of Wartime and Postwar Period Persecution, as well as regulations based on it).  Zgodnie z art. 6 kpa organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, a więc wszelkie podejmowane przez nie decyzje muszą znaleźć oparcie w treści przepisów bezwzględnie obowiązujących (w niniejszej sprawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego). Ten akt prawny w przepisach art. 1- 4 enumeratywnie wylicza tytuły, które mogą być uznane za działalność kombatancką lub działalność z nią równoważną oraz kategorie represji uzasadniające przyznanie uprawnień kombatanckich.

  In accordance with Article 6 of the Administrative Code, the organs of public administration operate based on the articles of law, therefore, any decisions made by them need to be based on the content of such laws to be applied unconditionally (in this case the statue dated January 24, 1991 regarding veterans and certain individuals who were victims of oppression during the war and post-war period). This legal act in Articles 1-4 exhaustively lists actions of a combatant or that can be considered equivalent to those of a combatant and victimization categories validating veteran’s benefits.  ...zwrócił(a) się do Szefa Urzędu (z wnioskiem) o przyznanie uprawnień kombatanckich.

  Ms. [NAME REDACTED] requested the Head of the Office (with the application) to award her combatants’ rights.