Introductory articles

Please click on the button next to the introductory paragraph in Polish in order to see its English translation.

  Organ nie neguje dotkliwo艣ci zdarze艅
  Pan/i (NAME OF APPLICANT) zwr贸cil/a si臋 do Szefa Urz臋du
  Pan/i (NAME REDACTED) zwr贸ci艂a si臋 do Szefa Urz臋du z wnioskiem o przyznanie uprawnie艅 kombatanckich z tytu艂u
  Stosownie do brzmienia art. 22 ust. 1 ustawy
  Strona wyst膮pi艂a z wnioskiem o przyznanje uprawnie艅 kombatanckich przewidzianych
  Strona wyst膮pi艂a z wnioskiem o. przyznanie uprawnie艅 kombatanckich okre艣lonych
  Strona zg艂osi艂a wniosek o przyznanie uprawnie艅 kombatanckich opieraj膮c
  Strona zwr贸ci艂a si臋 do Szefa Urz臋du z wnioskiem o przyznanie uprawnie艅 kombatanckich z tytu艂u
  Z tre艣ci tego przepisu wynika

  Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach ...
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy
  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy
  Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991
  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 tej偶e ustawy podstaw膮 przyznania uprawnie艅
  Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach
  Zgodnie z art. 6 kodeksu post臋powania
  Zgodnie z art. 6 kpa organy administracji publicznej
  zwr贸ci艂(a) si臋 do Szefa Urz臋du

  POLISH


  ENGLISH  Organ nie neguje dotkliwo艣ci zdarze艅, kt贸re dotkn臋艂y stron臋 [NAME REDACTED]. Stwierdzi膰 jednak trzeba, i偶 zgodnie z art. 6 kpa organy administracji publicznej dzia艂aj膮 na podstawie przepis贸w prawa. a wi臋c wszelkie podejmowane przez nie decyzje musz膮 znale藕膰 oparcie w tre艣ci przepis贸w bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych (w niniejszej sprawie przepis贸w ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i okresu 路powojennego). Ten akt prawny enumeratywnie wylicza tytu艂y, kt贸re mog膮 by膰 uznane za dzia艂alno艣膰 kombatanck膮 lub dzia艂alno艣膰 z ni膮 r贸wnowa偶n膮 uzasadniaj膮c膮 przyznanie uprawnie艅 kombatanckich.

  The administrative body does not deny the severity of the events that affected the party [NAME REDACTED] However, one must say that in accordance with article 6 kpa, organs of public administration act on the basis of the provisions of the law, and therefore all decisions made by it must be supported in the content of the provisions that are absolutely binding (in the current case, provisions of the law of January 24, 1991, relating to veterans or other persons suffering from wartime and postwar repression). This legal act specifically enumerates the areas that may be recognized as wartime activity or activity equivalent to it, which form the basis for granting veteran鈥檚 eligibility.  Pan/i [NAME OF APPLICANT] zwr贸cil/a si臋 do Szefa Urz臋du z wnioskiem o przyznanie uprawnie艅 kombatanckich.

  Mr./Mrs. [NAME OF APPLICANT] requested the Head of the Office to award her combatants鈥 rights.  Pan/i [NAME REDACTED] zwr贸ci艂/a si臋 do Szefa Urz臋du z wnioskiem o przyznanie uprawnie艅 kombatanckich z tytu艂u ucieczki oraz ukrywania si臋 w czasie okupacji.

  Mr/Mrs. [NAME REDACTED] filed an application to the Director of this Agency to grant veteran status because of her flight and life in hiding during the [German] occupation.  Stosownie do brzmienia art. 22 ust. 1 ustawy o kombatantach ... o spe艂nieniu warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 21 [tj. okoliczno艣ci i fakt贸w warunkuj膮cych przyznanie uprawnie艅], orzeka Szef Urz臋du do Spraw Kombatant贸w i Os贸b Represjonowanych lub osoby przez niego upowa偶nione, na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia w艂a艣ciwego dla okre艣lonego rodzaju dzia艂alno艣ci kombatanckiej lub represji.

  According to the wording of Article 22 Section 1 of the Act on War Veterans regarding compliance with the requirements referred to in Article 21 [Ie. determining the facts and circumstances conferring entitlement], the Head of the Office for War Veterans and Victims of Oppression or any other persons authorized thereby shall be legally competent to make decisions on the basis of a fully documented request by the person concerned and [on the basis] of the recommendation by a relevant association competent to confirm the specific type of veteran activities or oppressions.  Strona wyst膮pi艂a z wnioskiem o przyznanje uprawnie艅 kombatanckich przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i okresu po颅wojennego (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1206)

  The Party put forward the application for the award of war veteran rights provided for in the provisions of the Act of 24 January, 1991 on War Veterans and Certain Other Persons Victims of War and Post-颅鈥怶ar Oppression (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1206).  Strona wyst膮pi艂a z wnioskiem o. przyznanie uprawnie艅 kombatanckich okre艣lonych w przepisach ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i oluesu powojennego (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1206).

  The Party put forward the application for the award of war veteran rights provided for in the provisions of the Act of 24 January, 1991 on War Veterans and Certain Other Persons Victims of War and Post-颅鈥怶ar Oppression(consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 1206).  Strona zg艂osi艂a wniosek o przyznanie uprawnie艅 kombatanckich opieraj膮c swoje podanie na okoliczno艣ci ukrywania si臋 w czasie II wojny 艣wiatowej.

  The parties requested an allocation of rights for veterans basing its application on the circumstances in hiding during World War II.  Strona zwr贸ci艂/a si臋 do Szefa Urz臋du z wnioskiem o przyznanie uprawnie艅 kombatanckich z tytu艂u ucieczki oraz ukrywania si臋 w czasie okupacji.

  The party filed an application to the Director of this Agency to grant veteran status because of her flight and life in hiding during the [German] occupation.  Z tre艣ci tego przepisu wynika, 偶e dla uzyskania uprawnie艅 kombatanckich konieczne jest z艂o偶enie przez zainteresowan膮 osob臋 wniosku, rekomendacji stowarzyszenia kombatanckiego oraz, o ile nie w pierwszej kolejno艣ci, poparcie tego wniosku odpowiednimi dowodami. Dowody te, oceniane w trybie przewidzianym przepisami kodeksu post臋powania administracyjnego, winny dokumentowa膰 dzia艂alno艣膰 kombatanck膮 lub r贸wnorz臋dn膮 wnioskodawcy lub podleganie przez niego represjom okre艣lonym w ustawie. Ograniczenie si臋 wy艂膮cznie do uprawdopodobnienia okoliczno艣ci obj臋tych dyspozycj膮 poszczeg贸lnych przepis贸w Ustawy o kombatantach ... nie jest wystarczaj膮ce.

  As per Art. 22 of the Law of 24th January, 1991 on Veterans and Other War and Post-War Repression Victims (unified txt J. Leg. 2014, item 1206), [鈥 in order to be found eligible for veteran benefits, the applicant must submit: A petition; an endorsement by a veteran organization; and evidence supporting the facts described in the petition. Such evidence will be evaluated as provided by the Code of Administrative Procedure and it should document any combatant or equivalent activities of the applicant or his or her suffering from repression as defined in the Law. It is not sufficient to provide only a narrative making the alleged facts and circumstances probable, even if such facts are covered by the Law.  Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach ... dzia艂alno艣ci膮 kombatanck膮, jest: pe艂nienie slu偶by w polskich podzjemnych formacjach i organizacjach, w tym w dzja艂ajacych w ramach tych organizacji oddzia艂ach partyzanckich w okresie wojny 1939-1945...Wprawchie przepis art. 1 ust 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach... nie pos艂uguje si臋 granic膮 wieku jako kryterium przes膮dzaj膮cym o mo偶liwo艣ci przyznania uprawnie艅 kombatanckich, jednak wymaga wykazania, 偶e osoba ubiegaj膮ca si臋 o uprawnienia pe艂ni艂a s艂u偶b臋 w organizacji, a mo偶liwo艣膰 pe艂nienia s艂uzby wi膮za艂a si臋 艣ci艣le z osiagni臋ciem odpowiedniego wieku. S艂uzba jest bowiem sformalizowanym stosunkiem 艂膮cz膮cym uczestnika organizacji konspiracyjnej z t膮 organizacj膮. Wymagane jest zatem z艂o偶enia przysiegi, uzyskanie pseudonimu, stopnia wojskowego i sta艂ego przydzia艂u mobilizacyjnego oraz poddanie rozkazom i regu艂om odpowiedzialno艣ci dyscyplinarnej ukszta艂towanej na wz贸r wojskowy. Zasady do艣wiadczenia 偶yciowego ka偶膮 przyjmowa膰, 偶e dopiero osoby w okre艣lonym wieku ze wzgl臋du na osiagni臋ty poziom ro.zwoju psychofizycznego zdolne s膮 pe艂ni膰 s艂u偶b臋. S艂uzba w organizacji konspiracyjnej podczas wojny i okupacji nie jest zadaniem 艂atwym. Wymaga zdecydowania, odwagi, odpowiechialno艣ci. Wi膮藕e si臋 z szeregiem zagro偶e艅: od aresztowania przez poddanie represyjnym metodom 艣ledczym, a偶 po uwi臋zienie oraz - niestety nierzadko - 艣mier膰. Dla pe艂nienia s艂u偶by konieczne jest posiadanie odpowiednich predyspozycji, w tym tak偶e odporno艣ci na stres. Dlatego te偶 nie do przyj臋cia jest, 偶eby dzieci lub m艂odzie偶 - poza wyj膮tkowymi przypadkami, kt贸re i tak ograniczane by艂y do wykonywania sporadycznych czynno艣ci - mog艂y pe艂ni膰 s艂uzb臋 w formacjach wymienionych w art . 1 ust. 2 pkt 3 Ustawy o kombatantach ... Co najmniej nieodpowiechialno艣ci膮 ze strony dow贸dc贸w by艂oby powierzanie zada艅, ad kt贸rych nale偶y las ca艂ej siatld konspiracyjnej osobom niedojrzalym fizycznie i psychicznie.

  According to the art. 1 paragraph 2 item 3 of the Act on Veterans ..., veteran activity is: serving in the Polish underground formations and organizations, including being active in their framework resistance units during the war of 1939-1945...Although the provision of art. 1 paragraph 2 item 3 of the Act on Veterans ... does not use age limit as a decisive criterion for granting veterans rights, it requires demonstration that a person applying for the rights was serving in the organization and the ability to serve was closely related to reaching appropriate age. The service is in fact a formalized relationship between the participant of the underground organization and that organization. It is therefore required to take an oath, get a nickname, military degree, and a permanent mobilization allocation and be subjected to disciplinary orders and rules of liability formed along military lines. The rules of life experience suggest to assume that only people of a certain age, due to the achieved psychological and physical development level, are able to serve. Service in the underground organization during the war and occupation is not an easy task. It requires determination, courage, and responsibility. It includes a number of threats ranging from arrest to being subjected to repressive investigation methods, confinement, and, unfortunately, often - death. In order to serve, it is necessary to have appropriate predispositions, including resistance to stress. Therefore, it is unacceptable that children and young people 鈥 except for some unusual cases that anyway were limited to a sporadic activity - could serve in a formations referred to in article 1 paragraph 2 item 3 of the Act on Veterans .... At least it would be irresponsible on the part of the commanders to risk the fate of the entire underground net by assigning duties to physically and mentally immature persons.  Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego uprawnienia okre艣lone w ustawie przys艂uguj膮 osobie, kt贸ra uzyska decyzj臋 potwierdzaj膮c膮 dzia艂alno艣膰 wymienion膮 w art. 1 ust. 2 i w art. 2 albo fakty, o kt贸rych mowa w art. 4, posiada obywatelstwo polskie lub posiada艂a w okresie dzia艂alno艣ci kombatanckiej b膮d藕 w okresie podlegania represjom. Uprawnienia, o kt贸rych mowa w ust. 1, nie przys艂uguj膮 osobom, kt贸re w okresie od wrze艣nia 1939 r. do ko艅ca 1956 r. s艂u偶y艂y w NKWD albo w innych organach represji ZSRR dzia艂aj膮cych przeciwko Narodowi i Pa艅stwu Polskiemu.

  Pursuant to Article 21(1) and (2)(3) of the Law of 24 January 1991 on combatants and certain persons being victims of wartime and post---war oppression, the person who obtains a decision confirming the actions mentioned in Article 1(2) or Article 2, or the facts referred to in Article 4, and who has Polish citizenship or had Polish citizenship in the period of the combatant鈥檚 actions, or at the time when the person was subject to oppression, is entitled to the rights defined in the Law. The persons who were serving in NKWD [People鈥檚 Commissariat of Internal Affairs] or in any other bodies of the USSR oppression acting against the Polish Nation and State in the period of September 1939 until the end of 1956 are not entitled to the rights referred to in para. 1.  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy 鈥濷 spe艂nieniu warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 21, orzeka Szef Urz臋du do Spraw Kombatant贸w i Os贸b Represjonowanych lub osoby przez niego upowazmone, na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia w艂a艣ciwego dla okre艣lonego rodzaju dzia艂alno艣ci kombatanckiej lub represji. Rekomendacji udziela si臋 bez wzgl臋du na to, czy osoba ubieKaj膮ca si臋 o uprawnienia zg艂osi zamiar wst膮pienia do stowarzyszenia. Na podstawie decyzji o przyznaniu uprawnie艅 okre艣lonych w ustawie Szef Urz臋du do Spraw Kombatant贸w i Os贸b Represjonowanych wydaje odpowiednie za艣wiadczenie."

  According to the Article 22 of the above mentioned Law "Head of the Office for War Veterans and Victims of Oppression or person authorized by him decides, based on the documented request of the person concerned and the recommendation of the association appropriate to a particular type of veteran activities or repression, about the fulfillment of the conditions referred to in Article 21. Recommendation shall be granted regardless of whether the person applying for rights is going to join the association. On the basis of the decision to grant the authorization laid down in the Act, Head of the Office for War Veterans and Victims of Oppression issues appropriate certificate鈥.  Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedno艂ity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1206), o spe艂nieniu warunk贸w, o kt贸rych mowa wart. 21, orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urz臋du do Spraw Kombatant贸w i Os贸b Represjonowanych lub osoby przez niego upowazruone, na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia w艂asciwego d艂a okres艂onego rodzaju dzia艂a艂nosci kombatanckiej 艂ub represji.

  According to Art. 22 of the Law of 24 January 1991, combatants and certain persons who are victims of repression of war and the post-war period (unified text: Journal of Laws of 2014., Pos. 1206), the Chief of the Office for War Veterans and Victims of Oppression or persons authorized by him, shall, by an administrative decision, base the fulfillment of the eligibility requirements referred to in Article 21 on the documented request of the person concerned and the recommendation of the association appropriate to a particular type of activity of the veteran or victim of oppression.  Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 tej偶e ustawy podstaw膮 przyznania uprawnie艅 jest m.in. podleganie represjom z przyczyn narodowo艣ciowych i rasowych w gettach. Istotne jest, i偶 ustawa w art. 21 ust. 1 stanowi, 偶e uprawnienia okre艣lone w ustawie przys艂uguj膮 osobie, kt贸ra uzyska decyzj臋 potwierdzaj膮c膮 fakty, o kt贸rych mowa w art. 4, oraz kt贸ra posiada obywatelstwo polskie lub posiada艂a je w okresie podlegania represjom.

  In conformity with art. 4 par. 1 pt. 2 of that law, the basis for granting rights is being subject to repression for national and race reasons in the ghettos. It is essential that the law in art. 21 par. 1 note that rights defined in the law are granted to a person who obtains a decision confirming the facts that are discussed in art. 4, and who has Polish citizenship or possessed it at the time of being subject to repression.  Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach (. . .) represjami stanowi膮cymi podstaw臋 do przyznania uprawnie艅 kombatanckich s膮 m.in. okresy przebywania: 1) z przyczyn politycznych, narodowo艣ciowych, religijnych i rasowych: a) w hitlerowskich wi臋zieniach, obozach koncentracyjnych i o艣rodkach zag艂ady, b) w innych miejscach odosobnienia, w kt贸rych warunki pobytu nie r贸偶ni艂y si臋 od warunk贸w w obozach koncentracyjnych, a osoby tam osadzone pozostawa艂y w dyspozycji hitlerowskich w艂adz bezpiecze艅stwa, c) w innych miejscach odosobnienia, w kt贸rych pobyt dzieci do lat 14 mia艂 charakter eksterminacyjny, a osoby tam osadzone pozostawa艂y w dyspozycji hitlerowskich w艂adz bezpiecze艅stwa, 2) z przyczyn narodowo艣ciowych i rasowych w gettach, 3) z przyczyn politycznych, religijnych i narodowo艣ciowych: a) w wi臋zieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podleglych G艂贸wnemu Zarz膮dowi Oboz贸w i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, b) na przymusowych zes艂aniach i deportacji w ZSRR, 4) w wi臋zieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach 1944-1956, na podstawie przepis贸w wydanych przez w艂adze polskie, przez s膮dy powszechne, wojskowe i specjalne albo w latach 1944-1956 bez wyroku - za dzia艂alnosc polityczn膮 b膮d藕 religijn膮 zwi膮zan膮 z walk膮 o suwerenno艣膰 i niepodleg艂o艣膰.

  According to the art. 4 paragraph 1 of the Act on Veterans (...) repressions which are the basis for granting veterans鈥 rights include periods of staying: 1) due to political, nationality, religious and racial reasons: a) in Nazi prisons, concentration camps and extermination camps, b) in other places of detention in which the conditions of stay did not differ from those in the concentration camps, and the people detained there remained at the disposal of the Nazi security authorities, c) in other places of detention where stay of children to 14 years aimed at the extermination, and the people detained there remained at the disposal of the Nazi security authorities, 2) due to nationality and racial reasons in the ghettos. 3) due to political, religious and nationality reasons: a) in prisons and correctional labor camps and correctional work colonies under the supervision of Main Administration of Corrective Labor Camps and Labor Settlements NKVD and, from March 1946 MWD USSR b) in the exile and forced deportation in the USSR, 4) in prisons or other places of detention on Polish territory by conviction in the years 1944 to 1956, on the basis of regulations issued by the Polish authorities, the common courts, military and special courts or in the years 1944-1956 without trial for political or religious activities associated with the struggle for sovereignty and independence.  Zgodnie z art. 6 kodeksu post臋powania administracyjnego organy administracji publicznej dzia艂aj膮 na podstawie przepis贸w prawa, a wi臋c wszelkie podejmowane przez nie decyzje musz膮 znale藕膰 oparcie w tre艣ci przepis贸w bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych. Rol膮 Szefa Urz臋du jako organu administracji publicznej jest zatem realizacja woli ustawodawcy polskiego. Wola ta zosta艂a wyra偶ona w aktach prawnych o okre艣lonej tre艣ci (w niniejszej sprawie przepis贸w ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz akt贸w wykonawczych do niej).

  In accordance with Article 6 of the Code of Administrative Procedure, any actions of public administration agencies must be based on applicable and effective law. The mission of the Director of this Agency as a public administration authority is to implement the intentions of Polish legislators. Those intentions have been expressed in enacted laws (in this case, on the Law of January 24, 1991 --- On Veterans and Certain Other Victims of Wartime and Postwar Period Persecution, as well as regulations based on it).  Zgodnie z art. 6 kpa organy administracji publicznej dzia艂aj膮 na podstawie przepis贸w prawa, a wi臋c wszelkie podejmowane przez nie decyzje musz膮 znale藕膰 oparcie w tre艣ci przepis贸w bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych (w niniejszej sprawie przepis贸w ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niekt贸rych osobach b臋d膮cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego). Ten akt prawny w przepisach art. 1- 4 enumeratywnie wylicza tytu艂y, kt贸re mog膮 by膰 uznane za dzia艂alno艣膰 kombatanck膮 lub dzia艂alno艣膰 z ni膮 r贸wnowa偶n膮 oraz kategorie represji uzasadniaj膮ce przyznanie uprawnie艅 kombatanckich.

  In accordance with Article 6 of the Administrative Code, the organs of public administration operate based on the articles of law, therefore, any decisions made by them need to be based on the content of such laws to be applied unconditionally (in this case the statue dated January 24, 1991 regarding veterans and certain individuals who were victims of oppression during the war and post-war period). This legal act in Articles 1-4 exhaustively lists actions of a combatant or that can be considered equivalent to those of a combatant and victimization categories validating veteran鈥檚 benefits.  ...zwr贸ci艂(a) si臋 do Szefa Urz臋du (z wnioskiem) o przyznanie uprawnie艅 kombatanckich.

  Ms. [NAME REDACTED] requested the Head of the Office (with the application) to award her combatants鈥 rights.