Request for more information

Unlike the decision letters, these letters do not contain any subheadings in bold type, but rather contain a series of paragraphs, many of which repeat from letter to letter. A sample letter can be found here.

To find a translation of the paragraphs in your letter, please click on the checkbox below which is followed by the first few words of the first sentence in each paragraph you wish to be translated into English. As you continue to click each phrase, more paragraphs in Polish with their English translation will appear below. You can then select and copy the English to provide a translation of theA letter.

When you have figured out what the letter is asking, you may reply with a cover letter back to UDSKIOR along with any accompanying materials you may include.

Please note: If you do not find your paragraph here, please submit the letter or paragraph to us and will we have it translated and added to the selection below. And please remember to scroll down to see the English translation that is generated with each checkbox click!

Click here to download a print-out of the translations to bring to applicants’ homes

 

  celem uzyskania uprawnień kombatanckich
  Cieniawski w Kazimierzu u Krakowa
  Decyzja została przesłana w dniu
  Dodatkowo informuję że w celu uzyskania
  Informuję, że Pani wniosek dotyczący przyznania
  Informujemy ponadto, że uprzejmie informujemy
  Informujemy takze, że jeśli przyśle
  Jednocześnie informujemy, że wniosek o przyznanie
  Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w przypadku uzyskania jakichkolwiek dowodów potwierdzających
  Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w przypadku uzyskania jakichkolwiek nowych dowodów w sprawie Strona
  Jednocześnie uprzejmie informujemy
  Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia
  Jeśli jednak podlegał Pan represjom przewidzianym
  Jeśli jest Pan zainteresowany korzystaniem
  Jeśli posiada Pani jakieś dokumenty
  Jeżeli nie posiada Pan dowodów
  Opisane wyżej działań
  Organ w ramach swojej właściwości
  r. organ wezwał Panią"] roku został"] Planowany termin załatwienia sprawy został wyznaczony
  Po uzupełnieniu materiału dowodowego Szef Urzedu
  Po zakończeniu postępowania dowodowego Szef Urzędu
  Ponadto informuję, że jeśli jest Pan zainteresowany
  Ponadto proszę o nadeslanie dowodów
  Ponadto uprzejmie informujemy, że wniosek
  Ponadto wniosek o przyznanie
  Ponaglenie wnosi się do Szefa UdSKiOR w formie pisemnej z uzasadnieniem
  Pouczenie
  powinna Pani także nadesłać akt małżeństwa
  Powody negatywnego rozstrzygnięcia decyzji
  Pozostaje(my) z nadzieją, że powyższe
  Pozostajemy z nadzieją, że powyższe informacje i wyjaśnienia
  Pragnę poinformować, iż w związku ze
  Pragnę wskazać, iż formularze dołączone
  Pragniemy również podkreślić, iz fakt ukrywania
  prosimy o przesłanie kopii
  Prosimy również o przedłożenie dowodów
  prosimy również o przesłanie kopii
  Prosimy także o nadesłanie kopii
  Prosimy także o nadesłanie poświadczonej
  Prosimy zatem uprzejmie o ponowne wypełnienie formularza
  Proszę jednak o nadesłanie póswiadczonej za zgodność
  Proszę o informację, jakie były Pani
  Proszę o odpowiedz na niniejsze pismo
  Proszę o precyzyjne podanie nazwy
  Proszę o sprecyzowanie i rozszerzenie
  Proszę o udzielenie odpowiedzi i przesłanie jej na adres
  Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie X dni od daty
  Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie X dni od daty otrzymania niniejszego pisma - w przypadku
  Proszę również o podanie dokladnych
  Prosze również o podanie jakiego nazwiska
  Proszę również o rozszerzenie informacji
  Proszę także o nadesłanie poświadczonej
  Przesłane dokumenty powinny być poświadczone
  Przy ponownej korespondencji prosimy
  Przypominam również, że w każdym stadium
  Skompletowany wniosek o przyznanie uprawnien for the award
  Stawiennictwo nie jest obowiązkowe
  Stosownie do art. 16 § 1 ustawy Kodeks
  Stosownie do dyspozycji art. 41 K.p.a., strony oraz ich przedstawiciele
  Szef Urzędu niezwłocznie podejmie decyzję w sprawie
  Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie
  Uprzejmie informuję że strona postępowania administracyjnego ma prawo
  uprzejmie informuję, że w Pana sprawie
  uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania uprawnień kombatanckich

  Uprzejmie prosimy o odpowiedź
  Uprzejmie proszę, o udzielenie odpowiedzi
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w niniejszej
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego, poprzez zapytanie
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie
  Urząd zwrócił się w ramach postępowania
  Urzędu nie neguje trudnej sytuacji
  W celu uzyskania uprawnień określonych
  W dalszej korespondencji prosimy
  wpłynęło do siedziby"] W korespondencji z Urzędem
  W nawiązaniu do korespondencji, która wpłynęla do
  W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informujemy że w dniu
  W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informujemy (2)
  W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informujemy, że wniosek
  W odpowiedzi na Pana wniosek uprzejmie informujemy, że represjarni
  W odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informuję, że przesłany przez
  W odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informuję, ze w celu
  w odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informujemy
  W odpowiedzi na Pani pismo z dnia
  W odpowiedzi na Pani uzupełnienie pisma ponownie
  W przypadku uzyskania jakichkolwiek dowodów
  W sprawie Pańskich losów wojennych
  W swoim wniosku podniosła Pani
  W tym miejscu należy podkreślić
  , przebywanie na przymusowych zeslaniach"] w tym wypadku przebywanie w getcie, przebywanie w obozach pracy
  W zalączeniu przekazujemy kopię ww. decyzji.
  W załączeniu przesyłamy kserokopię ww. decyzji
  w zwiąizku z Pani wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich uprzejmie
  w związku a Pani wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich wynikających
  W związku z dyspozycją zawartą w art. 36 § 1 i § 2 kpa pragnę poinformować
  W związku z dyspozycją zawartą w art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
  W związku z Pana wnioskiem dotyczącym uprawnień
  W związku z Pani wnioskiem dotyczącym przyznania
  W związku z postępowaniem
  W związku z powyższym prosimy
  W związku z powyższym, wzywam
  W związku z prowadzonym postępowaniem w przyznanie
  w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym
  W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich prosimy
  W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich, Kombatantów
  w związku z wnioskiem z Pani wnioskiem
  W związku ze złożonym przez Pana wnioskiem
  wniosku dołączono natomiast jedynie zwykłą kopię
  Wyjaśniam, iż w celu uzyskania ww. dokumentów
  wypełnić stosowny wniosek o uzyskanie uprawnień
  Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  z przyczyn politycznych, narodowosciowych, religijnych i rasowych
  Z uwagi na brak odpowiedzi na pismo
  Z uwagi na brak Pani odpowiedzi na pismo
  Z uwagi na fakt zamieszkiwania poza
  Z uwagi na powyższe Pani akta zostaną
  Z uwagi na powyższe Pani akta zostaną
  Zatem w przypadku jeśli nie poda
  Zatem w przypadku jeśli nie ustanowi
  zgodnie z art. 22 ust. 1
  Zgodnie z art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego
  Zgodnie z art. 37 § 1, § 2 i § 3 pkt 2
  Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego
  Zgodnie z brzmieniem art. 63
  zgodnie z Ustawą o języku polskim
  Zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991
  Zwracam się także z prośba

  POLISH


  ENGLISH  – celem uzyskania uprawnień kombatanckich, prosimy o nadesłanie dowodów (np. dokumenty, oświadczenia świadków, relacji utrwalonych tuż po wojnie), które mogą potwierdzić Pana pobyt w getcie i w obozach koncentracyjnych w okresie okupacji. Jeżeli nie posiada Pan dowodów represji, proszę nas o tym poinformować, a wówczas Urząd zwróci się w ramach postępowania dowodowego do właściwych instytucji o sprawdzenie czy w ich zasobach archiwalnych znajdują się dokumenty mogące potwierdzić podnoszone przez Pana okoliczności; Prosimy również o przedłożenie dowodów na okoliczność posiadania polskiego obywatelstwa w chwili podlegania represjom;

  – To obtain veterans’ entitlements, please send evidence (eg. The documents, statements by witnesses, relationships established after the war), which may confirm your stay in the ghetto and concentration camps during the occupation. If you do not have evidence of repression, please let us know, and then the Authority will seek in the context of evidence to the competent institutions to check whether their archives contain documents that could confirm the facts alleged; Please also submit evidence of the fact that you had Polish citizenship when subject to repression.  Cieniawski w Kazimierzu u Krakowa mieszanie dwa byli. Sukiennikiem jeden był. Był jego w Sukiennicach krakowskich sklep trzeci od wagi. żubrza głowa, kolce w nosie - herb nade drzwiami był ich i na Kazimierzu drugą sukiennice mieli. Syn tego kupił był po śmierci ojcowej Słupią wioskę u Dobczyc.

  Cieniawski in Kazimierz in Krakow mixing two were. Sukiennikiem one was. He was the Cloth Hall in Krakow's shop a third of the weight. bison head, spikes in the nose - the coat of arms above the door was their second and Kazimierz hall had. Son that was bought after the father's death Słupa village in Dobczyce.  Decyzja została przesłana w dniu roku, na adres pełnomocnika do doręczeń: Pana Tomasza Kuncewicza, Auschwitz Jewish Center, pl. Księdza Jana Skarbka 5, 32-600 Oświęcim.

  The decision was sent on , to the address of the representative for receiving items: Mr. Tomasz Kuncewicz, Auschwitz Jewish Center, pl. Ksiedza Jana Skarbka 5, 32-600 Oswieciem.  Dodatkowo informuję że w celu uzyskania ww. uprawmen kombatanckich powinna Pani nadesłać dowody (np. dokumenty, oświadczenia świadkow, zaświadczenia z instytucji archiwalnych), które mogą potwierdzić poniesione przez Panią represje.

  Additionally, please be informed that in order to obtain the aforementioned combatant’s rights, you should send proof (e.g., documents, witnesses’ certificates, certificates from archival institutions) which are able to confirm the repressions undergone by you.  Informuję, że Pani wniosek dotyczący przyznania przedmiotowych uprawnień został rozstrzygnięty decyzją, ostateczną z dnia [DATE] r. o odmowie przyznania uprawnień przewidzianych w powołanej ustawie.

  I would like to inform you that your application for awarding benefits was closed by a final decision of [DATE], with the refusal to grant the benefits noted in this law.  Informujemy ponadto, że uprzejmie informujemy, że skompletowany wniosek o przyznanie uprawnień, wraz z dowodami potwierdzającymi opisane we wniosku represje, należy przedłożyć w stowarzyszeniu kombatanckim właściwym dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub represji w celu Jego zarekomendowania zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1206). Takim stowarzyszeniem może być np. American Gathering of Jewish Holocaust Survivors and Their Descendants (122 West 30th Street, Suite 304A New York, NY 10001). W wyniku ustaleń Urzędu z przedstawicielami środowisk ofiar Holokaustu, powyższe stowarzyszenie będzie wystawiło stosowne rekomendacje

  Moreover, we inform you that we kindly inform that a completed application for the granting of rights, together with proof confirming the repressions described in the application, should be submitted to the combatants’ association appropriate to the specific type of combatant’s activity or repression for the purpose of its recommendation, pursuant to article 22 section1 of the Act dated January 24, 1991 Concerning combatants and certain persons being victims of wartime and postwar repression (consolidated text Law Journal 2014, item 1206). The American Gathering of Jewish Holocaust Survivors and Their Descendants (122 West 30th Street, Suite 304A New York NY 10001) may be such an association, e.g. As a result of the agreements between the Office and the representatives of the communities of Holocaust victims, the above association will issue the relevant recommendations.  Informujemy takze, że jeśli przyśle Pani dwa zdjęcia w formacie zdjęcia w formacie legitymacyjnym (3,5 na 4,5 cm), pozwolą nam one wydać zaświadczenie ze zdjęciem. Wystawienie powyższego zaświadczenia zdjęciem nie jest jednak konieczne, jeśli nie będzie Pani korzystać ze zniżek przy przejazdach (na terenie Polski w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego).

  We inform you that if you’ll send you a photograph in the format of two pictures in a legitimate size (3.5 to 4.5 cm), this will allow us to issue a certificate with a photo. The issuance of a certificate with photo above is not necessary, however, if you will not benefit from travel discounts (in Poland, in a domestic means of public transport).  Jednocześnie informujemy, że wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich wynikających z przepisów z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach ... /Dz. U. z 2014 r. poz. 1206/ musi spełniać następujące wymagania:

  Also, we’d like to inform you that the application for war veteran benefits, as described in the regulations dated Jan. 24, 1991 on war veterans… (Law Registry of 2014, item 1206) must include the following information:  Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w przypadku uzyskania jakichkolwiek dowodów potwierdzających okoliczności pełnionej służby wojskowej może Pan wystąpić do Urzędu z wnioskiem o uchylenie decyzji z dnia [DATE] r. w jednym z trybów nadzwyczajnych przewidzianych w kodeksie postępowania adrninistracyjnego (wznowienie postępowania w trybie art. 145 § 1 kpa bądź wniosek o uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 154 § 1 kpa).

  Simultaneously, we would like to remind that in case of any evidence confirming the circumstances of your military service, you may apply to the Office to waive the decision of [DATE] in one of extraordinary modes provided for in the Code of Administrative Proceedings (re-­‐opening of the proceedings in the mode provided for in Article 145(1) of the Code of Administrative Proceedings or an application for a waiver of the final decision as provided for in Article 154(1) of the Code of Administrative Proceedings).  Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w przypadku uzyskania jakichkolwiek nowych dowodów w sprawie Strona może wystąpić do Urzędu z wnioskiem o uchylenie decyzji w jednym z trybów nadzwyczajnych przewidzianych w kodeksie postępowania adrninistracyjnego (wznowienie postępowania w trybie art. 145 § 1 kpa bądz wniosek o uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 154 § 1 kpa).

  Concurrently we would like to remind you that if you acquire any new evidence pertinent to your case, you can petition the Office to revoke its decision in an extraordinary procedure mode, as per the code of administrative procedures (reopening of proceedings according to art. 145, par. 1 of the code of administrative procedures, or a petition to revoke final decision according to art. 154, par. 1 of the code of administrative procedures).  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że po upływie zakreślonego terminu Szef Urzędu wyda decyzję administracyjną.

  At the same time we kindly inform you that after the aforementioned expiration date the Head of the Office will issue an administrative decision.  Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 1999 Nr 90 poz. 999), wskazujemy, ze przesyłane do Urzędu dokumenty i pisma powinny byc sporządzone w języku polskim. W przypadku jęsli zostaly sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłużone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  At this time we would like to indicate that in accordance with the Law of October 7, 1999 about the use of the Polish language (J. Leg. 1990 No. 90 Item 999), any documents and correspondence sent to this Agency must be written in Polish. If such documents or letters were originally prepared in any other language, they should be delivered together with their polish translations.  Jeśli jednak podlegał Pan represjom przewidzianym w ustawie lub prowadził działalność określoną w ww. przepisach informuję, że w celu uzyskania uprawnien określonych ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ojiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1206) powinien Pan nadesłać dowody (np. dokumenty, oświadczenia świadków, zaświadczenia z instytucji archiwalnych), które mogą potwierdzić poniesione przez Pana represje.

  However, if you suffered repressions as provided by Law or if you were involved in activities therein described, I wish to let you know that in order to be found eligible to benefits based on the Law, you may consider providing evidence (such as documents, witness depositions, archived certificates etc.) which would confirm that you had actually fell victim of repression.  -Jeśli jest Pan zainteresowany korzystaniem z ulg w komunikacji krajowej w Polsce, proszę nam przysłać 2 zdjęcia w celu wystawienia stosownego zaświadczenia. Jeśli nie zamierza Pan nigdy korzystać z takich ulg w Polsce, przesyłanie zdjęć nie jest wymagane;

  If you are interested in taking advantage of the discounts in the national transport in Poland, please send two ID size photographs in order to issue a relevant certificate. If you do not intend to use such discounts ever in the territory of Poland, the requirement of provision of such photos does not apply.  Jeśli posiada Pani jakieś dokumenty z czasów wojennych lub powojennych (np. zaświadczenia z instytucji archiwalnych, np. United States Holocaust Memorial Museum, Instytut Vad Vashem) potwierdzające pobyt w ww. miejscach odosobnienia proszę o ich nadesłanie.

  If you have any documents from the war or post-war period that confirm your stay in these penal institutions, please send them (e.g., certifications from archival institutions, such as the United States Holocaust Memorial Museum or the Yad Vashem Institute).  Jeżeli nie posiada Pan dowodów, proszę nas o tym poinformować, a wówczas Urząd zwróci się w ramach postępowania dowodowego do właściwych instytucji w Polsce i zagranicą o sprawdzenie czy w ich zasobach archiwalnych znajdują się dokumenty mogące potwierdzić podnoszone okoliczności.

  If you do not have evidence, please let us know, and the Office shall contact, as part of its evidence proceedings, competent institutions in Poland and abroad to check whether their archives contain documents that could confirm the alleged circumstances.  Opisane wyżej działań (pozyskania materiału dowodowego) Mają wpływ na wydłużenie postępowania. Są to jednak okoliczności niezależne od Urzędu, a więc ma do nich zastosowanie art. 35 § 5 K.p.a., który stanowi, że do terminów na załatwienie sprawy określonych w art. 35 § 1-3 k.p.a. nie wlicza określonych powstałych z przyczyn niezależnych od organu. Po uzupełnieniu materiału dowodowego Urząd niezwłocznie podejmie dalsze czynności procesowe. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie powinno nastąpić w terminie do trzech miesięcy od daty niniejszego pisma.

  The abovementioned activities (collecting evidence) contribute to the extension of the deadline. Because of the fact that these are circumstances independent of the Office, art. 35, par. 5 of the Administrative Procedure Code applies. This article states that the delays in cases described in art. 35 par. 1-3 of Administrative Procedure Code caused by factors beyond the Office’s control are not considered additional delays. Following the collection of complete evidence, the Office will continue further administrative procedures. The decision in this case should be issued within three months from the date of this letter.  Organ w ramach swojej właściwości zwrócił się do Międzynarodowego Organu Poszukiwań.

  The authority within its jurisdiction turned to the International Tracing Service.  Pismem z dnia [DATE] r. organ wezwał Panią o uzupelnienie braków formalnych wniosku poprzez złożenie własnoręcznego podpisu. Do dnia dzisiejszego nie nadesłała Pani podpisanego podania, tym samym nie może ono zostać rozpoznane. Jednocześnie informuję, że przesłana drogą e-mailową kserokopia Pani podania nie może być uznana za podpisaną w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

  By letter of [DATE], this office asked you to fill in the formal gaps in your application by a handwritten signature. Till today you have not sent in a signed application, and therefore this matter cannot be considered. At the same time I wish to inform you that the xeroxed copy of your application sent by email cannot be considered as signed under the provisions of the codex of administrative procedure.  Pismem z dnia [DATE] roku został Pan poinformowany (za pośrednictwem pełnomocnika do doręczeń: Pana Tomasza Kuncewicza, Pl. Księdza Jana Skarbka 5, 32-600 Oświęcim) o tym, że z uwagi na brak złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ustawowym terminie, ww. decyzja stała się decyzją prawomocną.

  In our letter of [DATE], you were informed (via the attorney in charge of service: Mr Tomasz Kuncewicz, Pl. Księdza Jana Skarbka 5, 32-­‐600 Oświęcim) that as the application on re-­‐consideration of the case was not submitted within the statutory deadline, this decision became final and binding.  Planowany termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień: [DATE]

  Planned date of completion of this matter is [DATE].  Po uzupełnieniu materiału dowodowego Szef Urzedu niezwłocznie podejmie decyzję w sprawie (lub podjęte zostaną dalsze czynnosci procesowe). Przypuszczalny termin wydania decyzji - [MONTH/YEAR]

  After completing the evidence Head of the Office shall immediately take a decision (or take further actions in the process). The likely date of the decision - [MONTH/YEAR]  Po zakończeniu postępowania dowodowego Szef Urzędu niezwłocznie podejmie decyzję w sprawie. Przypuszczalny termin wydania decyzji - 19.06.2017 r.

  As soon as evidence is collected and processed, the Director of this Agency will decide on the merits. It will most likely be promulgated by June 19, 2017.  Ponadto informuję, że jeśli jest Pan zainteresowany korzystaniem z ulg w komunikacji krajowej w Polsce, proszę nam przysłać dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym (3,5 na 4,5 cm) w celu wystawiania stosownego zaświadczenia. Jeśli nie zamierza Pan nigdy korzystać z takich ulg na terenie Polski, przesyłanie zdjęć nie jest wymagane.

  I would also like to inform you that if you wish to use discounted fares on domestic travels within Poland, you need to send us two identity-card-format (3.5 x 4.5 cm) photos of yourself so that we can issue a relevant certificate for you. If you are never going to use such discounted fares in Poland, then you do not need to send us the photos.  Ponadto proszę o nadeslanie dowodów potwierdzajcych ze byla Pani w trakcie podlegania represjom obywatelką Polski, lub jest nią Pani obecnie. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 stjcznia 1991 r. o kombatantach uprawnienia okreslone w ustawie przyslugujq osobie, która uzyska decyzję potwierdzają dzialalnosc wymienioną w art. 1 ust. 2 i w art. 2 albo fakty, o których mowa w art. 4, posiada obywatelstwo polskie lub posiadała je w okresie dzialalnosci kombatanckiej bądz w okresie podlegania represjom.

  In addition, please submit any evidence confirming that you were a Polish citizen during the repression time, or you are one now. In accordance to Art. 21 act 1 of the Act dated January 24, 1991 on Veterans, privileges specified in the act are entitled to a person, who receives a response confirming the activity listed in Art. 1 act 2 and Art. 2 or facts mentioned in Art. 4, has a Polish citizenship or had it during veteran activities or during the repression period.  Ponadto uprzejmie informujemy, że wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich wynikających z przepisów z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach ... /Dz. U. z 2014 r. poz. 1206/ musi spełniać następujące wymagania:

  In addition, we kindly inform you that the application for allocation of rights of veterans under the regulations of 24 January 1991. Veterans ... / Journal. U. of 2014. Pos. 1206 / must meet the following requirements:  Ponadto wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich wynikających z przepisów ustawy z dnia z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach ... musi spełniać następujące wymagania:

  Furthermore, the application to determine veterans’ eligibility pursuant to the law from January 24, 1991 about veterans… must meet the following requirements:  Ponaglenie wnosi się do Szefa UdSKiOR w formie pisemnej z uzasadnieniem.

  The reminder with justification needs to be submitted to the Chief of UdSKiOR (Office for the Affairs of Veterans and Repressed People) in writing.  Pouczenie

  Instructions  -powinna Pani także nadesłać akt małżeństwa oraz akt zgonu męża;

  - You should also send the marriage certificate and the death certificate of your husband;  Powody negatywnego rozstrzygnięcia decyzji zostały podane w uzasadnieniu decyzji, zawierającej pouczenie o środku odwoławczym.

  The reasons for a negative resolution of the decision were provided in the justification of the decision, which also contained the notice on the appeal measure.  Pozostaje(my) z nadzieją, że powyższe informacje mogą okazać się pomocne.

  I hope you find this information helpful.  Pozostajemy z nadzieją, że powyższe informacje i wyjaśnienia okaźą się przydatne.

  We hope that the above information and clarification will prove useful.  Pragnę poinformować, iż w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem dotyczącym przyznania uprawnień kombatanckich Organ w ramach swojej właściwości zwrócił się do Żydowskiego Instytutu Historycznego, Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Muzeum Więźniów w Oświęcimiu z prośba o uzyskanie informacji, które mogą być przydatne w rozstrzygnięciu sprawy.

  I would like to inform you that in connection with the application that you filed regarding awarding veteran's benefits, the governmental body within its authority has turned to the Jewish Historical Institute, the Government Archive in Lodz, and the Museum of Prisoners in Auschwitz with a request for information that would be useful in resolving this issue.  Pragnę wskazać, iż formularze dołączone do Pani pisma z dnia [DATE] r. jak i fakt pobierania przez Panią świadczeń odszkodowawczych od organów w Niemczech nie stanowią dowodu w postępowaniu prowadzonym przez Szefa Urzedu.

  I would like to point out that the forms attached to your letter of [DATE] and the fact that you receive compensation payments from the authorities in Germany do not constitute evidence in the proceedings conducted by the Head Office.  Pragniemy również podkreślić, iz fakt ukrywania się w okresie okupacji w celu uniknięcia represji nie jest podstawą do przyznania uprawnień kombatanckich na gruncie ustawy

  We would also like to emphasize the fact and hiding during the German occupation in order to avoid repression is not a basis to grant powers of veterans [benefits] under the Act.  prosimy o przesłanie kopii obecnie używanego dowodu tożsamośći (np. paszport). Jeśli jest Pan zainteresowany korzystaniem z ulg w komunikacji krajowej w Polsce, proszę nam przysyłać 2 zdjęcia w celu wystawiania stosownego zaświadczenia. Jeśli nie zamierza Pan nigdy korzystać z takich ulg w Polsce, przesyłanie zdjęc nie jest wymagane;

  Please forward a copy of the currently used proof of identity (e.g., a passport). If you are interested in the use of incentives in domestic traffic in Poland, please send us two photos in order to issue the relevant certificates. If you do not intend to ever use such concessions in Poland, then sending photos is not required;  Prosimy również o przedłożenie dowodów na okoliczność posiadania polskiego obywatelstwa w chwili podlegania represjom.

  Please also submit evidence on the fact that Polish citizenship at the time of being subject to repression.  prosimy również o przesłanie kopii obecnie używanego dowodu tożsamości (np. paszport). Jesli jest Pani zainteresowana korzystaniem z ulg w komunikacji krajowej w Polsce, proszę nam przysłac 2 zdjęcia w celu wystawienia stosownego zaświadczenia. Jeśli nie zamierza Pani nigdy korzystać z takich ulg w Polsce, przesylanie zdjęc nie jest wymagane;

  We also request that you send a copy of the personal identification papers that you now use (e.g., a passport). If you are interested in taking advantage of discounts on railroad transportation in Poland, please send 2 photographs for the purpose of issuing appropriate identification. If you do not intend to take advantage of such discounts in Poland, sending the photographs is not required;  - prosimy także o nadesłanie kopii obecnie używanego dowodu tożsamości (np. paszport);

  Please also send a copy of the proof of identity that is currently used (eg. Passport);  Prosimy także o nadesłanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii obecnie używanego dowodu tożsamośći lub paszportu.

  Please also send a certified xerox copy of the original of the proof of identity or passport you are currently using.  Prosimy zatem uprzejmie o ponowne wypełnienie formularza wniosku o przyznanie uprawnień. kombatanckich (załączonego do niniejszego pisma), złożenie na nim własnoręcznie podpisu i nadesłanie uzupełnionego wniosku w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania tego pisma na adres Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  We therefore ask you once again completely fill out the application form for awarding veterans benefits (form attached to this letter), including a handwritten signature. The submission of the application within 30 days from the date of receiving this letter to the address of the Office of Veterans and Repressed Persons Rights.  Proszę jednak o nadesłanie póswiadczonej za zgodność z oryginałęm kserokopii obecnie używanego dowodu tożsamości lub paszportu.

  [English translation will be posted shortly]  Proszę o informację, jakie były Pani losy bezpośrednio po pobycie w getcie, bezpośrednio po wojnie.

  Please tell us what happened to you immediately after your stay in the ghetto and immediately after the war.  Proszę o odpowiedz na niniejsze pismo w terminie do dnia [DAY MONTH YEAR]r.

  Please reply to this letter no later than [DAY MONTH YEAR]. (Click on the active link to view a table of Polish months and their English equivalents. Please note it will open in a separate window.)  Proszę o precyzyjne podanie nazwy miejscowości przebywania.

  Please state precisely the name of the town of residence.  Proszę o sprecyzowanie i rozszerzenie informacji podanych we wniosku na temat doznanych represji (proszę o wyraźne wpisanie nazw miejscowości, obozów, z kim przebywala Pani w getcie, w obozach, jakie były Pani losy bezpośrednio przed i po wojnie).

  Please clarify and extend the information given in the application on sustained repression (please clearly enter the names of towns, camps, with whom you stayed in the ghetto, in the camps, what was your fate immediately before and after the war).  Proszę o udzielenie odpowiedzi i przesłanie jej na adres: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa w terminie 60 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

  Please reply and send it to the following address: Office for War Veterans and Victims of Oppression, Wspólna Street 2/4, 00-926 Warsaw within 60 days of receipt of this letter.  Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie X dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

  Please, provide you answer within XX days of the date of receipt hereof.  Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie XX dni od daty otrzymania niniejszego pisma - w przypadku jej braku podanie zostanie pozostawione bez rozpoznania.

  Please provide us with a response within 30 days of the receipt of our letter - should we not receive a reply, your application will remain unresolved.  Proszę również o podanie dokladnych (czytelnie) nazw miejscowości, obozów w których Pani przebywala w czasie wojny, okresu czasu w jakim Pani tam przebywała, z kim Pani tam przebywała.

  Please also provide detailed (clearly) the name of the village, the camps where you stayed during the war, the period of time in which you stayed there, and with whom you stayed there.  Prosze również o podanie jakiego nazwiska i imienia używała Pani w czasie wojny.

  Please indicate what name you used during the war.  Proszę również o rozszerzenie informacji dot. poniesionych represji zawartych w Pana wniosku. Proszę o informację gdzie Pan przebywał przed deportacją, gdzie przebywał Pan na deportacji, w jakim okresie czasu, z kim przebywał Pan na deportacji, czy wrócił Pan do Polski, do jakiego miasta, jakie były Pana losy bezpośrednio po wojnie.

  I ask also to expand the information related to repression you suffered as mentioned in your application. Please let me know where you lived before deportation, where you stayed after deportation, in what period of time this took place, with whom you stayed during your deportation, whether you returned to Poland, to what city, what was your fate immediately after the war.  Proszę także o nadesłanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii obecnie używanego dowodu tożsamości lub paszportu.

  Please also send us a certified photocopy of the original document you are currently using as a proof of identity such as your identity card or passport.  Przesłane dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub dowolny urząd państwowy.

  Submitted documents should be certified as true copies by a notary public or other government agency.  Przy ponownej korespondencji prosimy o powołanie się wskazany powyżej numer sprawy.

  In any correspondence, we ask that you refer to the case number noted above.  Przypominam również, że w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, kopii i odpisów. Strona postępowania, osobiście bądź też za pośrednictwem pełnomocnika, może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione jej ważnym interesem (art. 73 kpa).

  I would also like to remind you that at each stage of the procedure an organ of public administration is required to allow the party to look through the files and to make notes, copies, and reproductions. The party to the proceeding, either personally or through a representative, may request authentication of copies made from the files or may request authenticated copies from the files or may request authenticated copies if supported by personal interest (Article 73, CAP).

  Skompletowany wniosek o przyznanie uprawnien, wraz z dowadami potwierdzajacymi opisane we wniosku represje, nalezy przedlozyc w stowarzyszeniu kombatanckim wlasciwym dla okreslonego rodzaju dziafalnosci kombatanckiej lub represji w celu jego zarekomendowania zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o kombatantach … Moze Pan w tym celu zwrocic sie np. do American Gathering of Jewish Holocaust Survivors and Their Descendants (122, West 30th Street, Suite 304A New York, NY 10001)

  A completed application for the award of the entitlement, together with evidence which substantiates repressions as described in the application, should be submitted to the veteran association with jurisdiction over veteran activity or repression relevant for the purpose of its recommending in accordance with Art. 22 Item 1 of the Act on Veterans. You may to this end contact for instance American Gathering of Jewish Holocaust Survivors and Their Descendants (122 West 30th Street, Suite 304A New York, NY 10001)  Stawiennictwo nie jest obowiązkowe

  Appearance not obligatory.
  Stosownie do art. 16 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych, stwierdzenie ich nieważnosci oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach określonych w Kodeksie, jednakże informujemy, iż podnoszona przez Panią, okoliczność ukrywania sie pod przybranym nazwiskiem, nie stanowi podstawy do przyznania uprawnień kombatanckich.

  In accord with article 16 section 1 of the code of administrative procedure, for an appeal or a change in final decisions, a statement of their invalidity or renewal of the procedure must occur only in the cases defined in the code; however, we inform you that the circumstance of hiding under an assumed name does not constitute the basis for granting veteran’s benefits.  Stosownie do dyspozycji art. 41 K.p.a., strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdorazowej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

  Pursuant to article 41 of the Code of Administrative Procedure, the applicant, the representatives, and the authorized representatives must notify the organ of public administration about each change of address. If this requirement is ignored, the delivery of an official letter to the prior address is legally valid.  Szef Urzędu niezwłocznie podejmie decyzję w sprawie. Przypuszczalny termin wydania decyzji-[DATE]r.

  The Head of the office will make a decision on the case right away. We expect the final decision on [DATE].  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenie wniosku w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 KPA nie będzie możliwe. W sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające. Obecnie oczekujemy odpowiedź z Instytutu Pamięci Narodowej.

  The Office for Combatants and Victims of Oppression would like to inform you that due to the need to complete the evidentiary material in your case, deciding on your application by the deadline provided for in art. 35 § 3 of the civil procedure will not be possible. The case is pending a fact-finding proceeding. At the moment we are awaiting a response from the Institute of National Remembrance.  Uprzejmie informuję że strona postępowania administracyjnego ma prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądan (art. 10 § 1 K.p.a). Przypominam również, że w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, kopii i odpisów. Strona postępowania, osobiście bądź też za pośrednictwem pełnomocnika, może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem (art. 73 K.p.a.).

  I would like to inform you that a party to an administrative procedure has the right to actively participate in each stage of the procedure, and before a decision is handed down, the party may comment on the proofs, the materials, and any requests that have been made (article 10 section 1 Code of Administrative Procedure [CAP]). I would also like to remind you that at each stage of the procedure an organ of public administration is required to allow the party to look through the files and to make notes, copies, and reproductions. The party to the proceeding, either personally or through a representative, may request authentication of copies made from the files or may request authenticated copies from the files or may request authenticated copies if supported by personal interest (Article 73, CAP).  uprzejmie informuję, że w Pana sprawie, z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenie wniosku w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 KPA nie będzie możliwe. W sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające. Obecnie oczekujemy odpowiedź z Żydowskiego Ins.tytutu Historycznego oraz ITS Arolsen.

  I wish to let you know that because of the necessity to complete evidence in you case it will not be feasible to consider your petition by the deadline required in Article 35 section 3, Code of Administrative Procedure. The matter is still in the evidentiary phase. At this time we are still waiting for responses from the Jewish Historical Institute and from ITS Arolsen.  uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania uprawnień kombatanckich, należy nadesłać dowody (np. dokumenty, oświadczenia świadkow), które mogą potwierdzić poniesione przez Panią represje. Przesłane dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub dowolny urząd państwowy. Kopie dokumentów z Instytutu Yad Vashem lub z Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen nie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem - nasz Urząd dokona potwierdzenia takich dokumentów w tych instytucjach we własnym zakresie. Jeżeli nie posiada Pani dowodów, proszę nas o tym poinformować, a wówczas Urząd zwróci się w ramach postępowania dowodowego do właściwych instytucji w Polsce i zagranicą o sprawdzenie czy w ich zasobach archiwalnych znajdują się dokumenty mogące potwierdźic podnoszone przez Panią okolicznosci.

  We kindly inform you that in order to obtain combatant’s rights, you should send proof (e.g., documents, the statements of witnesses) which can confirm the repressions you have undergone. These documents should be copies of the originals certified to be such by a notary or the pertinent state office. Copies of documents from the Yad Vashem Institute or from the International Bureau of Investigation in Bad Arolsen need not be certified copies of the original. Our office will confirm such documents in these institutions on their own. If you do not have proof, please let us know and the Office, by means of an evidence hearing, will contact the proper institutions in Poland and abroad to verify whether documents which can confirm the circumstances you endured are located in their archives.  Uprzejmie prosimy o odpowiedź na pismo w terminie X dni od daty doręczenia.

  Please reply to this letter within X days from the date of delivery.  Uprzejmie proszę, o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  Please provide answers to the following questions:  [This is a letter stating that the Office for War Veterans and Victims of Oppression is going to contact the Jewish Historical Institute in Warsaw to request more historical information and evidence of concentration camp or ghetto experiences. Please find a sample of such a letter in Polish and full English translation here. Please note it will open in a separate window as a PDF.]

  [This is a letter stating that the Office for War Veterans and Victims of Oppression is going to contact the Jewish Historical Institute in Warsaw to request more historical information and evidence of concentration camp or ghetto experiences. Please find a sample of such a letter in Polish and full English translation here. Please note it will open in a separate window as a PDF.]  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenie wniosku w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 KPA nie będzie możliwe. W sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające. Obecnie oczekujemy odpowiedź z Instytutu Pamięci Narodowej.

  The Office for Combatants and Victims of Oppression would like to inform you that due to the need to complete the evidentiary material in your case, deciding on your application by the deadline provided for in art. 35 § 3 of the civil procedure will not be possible. The case is pending a fact-finding proceeding. At the moment we are awaiting a response from the Institute of National Remembrance.  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego, poprzez zapytanie do instytucji archiwalnych w niniejszej sprawie, rozpatrzenie Pani wniosku, w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 KPA, nie będzie możliwe. W sprawie toczy się obecnie postępowanie wyjaśniające.

  Office for War Veterans and Victims of Oppression would like to inform you that, due to the necessary completion of evidence from proceedings (request sent to the archival institutions) examination of your application within the period prescribed in art. 35 sec. 3 of the Code of Administrative Procedure will not be possible. The case is currently under investigation.  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie art 63 § 3 w związku z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 /, zwraca się z prośbą o usunięcie braku formalnego podania z dnia 27.09.2015 r. poprzez złożenie na nim własnoręcznego podpisu (prosimy o podpisanie załączonego kwestionariusza i przesłanie go na adres naszego Urzędu). Na podstawie art. 64 § 2 kpa infortnujemy, że nieusunięcie tego braku spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

  [This is a letter stating that the Office for War Veterans and Victims of Oppression is requesting an original signature sent with the initial application. Please find a sample of such a letter in Polish and full English translation here. Please note it will open in a separate window as a PDF.]  Urząd zwrócił się w ramach postępowania dowodowego do właściwych instytucji w Polsce i zagranicą o sprawdzenie czy w ich zasobach archiwalnych znajdują się dokumenty mogące potwierdzić podnoszone okoliczności.

  The Office turned in the context of evidentiary proceedings to the appropriate institutions in Poland and abroad to check whether their archives contain documents that could confirm the alleged facts.  W tym miejscu należy podkreślić, iż Szef Urzędu nie neguje trudnej sytuacji strony w okresie wojny, a jedynie stwierdza, iż strona podlegala represjom, które nie zostały objęte przepisami obowiązującej ustawy.

  It should be emphasized here that the Head of the Office does not negate the difficulty of the party during the war, but merely states that the party was subjected to oppression that were not covered by the provisions of the Act. ‬  W celu uzyskania uprawnień określonych w ww. ustawie proszę o nadesłanie poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii obecnie używanym dowodu tożsamości lub paszportu.

  In order to receive the benefits, please send a certified copy of an ID document or passport.  W dalszej korespondencji prosimy każdorazowo powoływać się na znak niniejszego pisma: [Your ID number]

  In any subsequent correspondence, please refer to the following letter number: [Your ID number].  W dniu [DATE] wpłynęło do siedziby Urzędu Pani pismo dotyczące przyznania uprawnień kombatanckich określonych w przepisach ustawy z. dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1255).

  On [DATE], this office received from you a letter regarding granting veteran’s benefits as defined in the guidelines of the law of January 24, 1991, regarding veterans and other persons suffering wartime and postwar repression (unified text: Legislative Gazette, 2016, item 1255).  W korespondencji z Urzędem należy podać zamieszczony u góry numer sprawy.

  Please quote the above-referenced case number in all correspondence addressed to our Office.  W nawiązaniu do korespondencji, która wpłynęla do Urzędu do Spraw Kombatantów i 0sób Represjonowanych w dniu roku uprzejmie informujemy, że organ w dniu roku wydał decyzję administracyjną o odmowie przyznania Pani uprawnień kombatanckich na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 276.

  With regard to the correspondence received by the Office for V d Repressed Persons Affairs on , we would like to inform you that this organ on , issued an administrative decision to refuse to grant you veterans’ benefits on the basis of the law of January 24, 1991 on veterans and persons who were victims of wartime and postwar repression – Unified text Legislative Gazette, 2018, item 276.  W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informujemy że w dniu [DATE] r. wystosowaliśmy do Pana pismo (kopia w załączeniu) za pośrednictwem Pan Tomasza Kuncewicza (ustanowionego przez Pana pełnomocnika do doręczeń). Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.

  In reply to your letter I would like to kindly inform you that on [DATE] we issued a response to your letter (copy attached) for you confirm with Mr. Tomasz Kuncewicz (established by you as proxy). To date, we have not received [your] answer.  W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informujemy, że represją w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o o kombatantach oraz niekt6rych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1206) jest m. in. przebywanie na przymusowym zesłaniu lub deportacji w głębi ZSRR z przyczyn narodowościowych, politycznych lub religijnych. Ukrywanie się lub ucieczka przed Niemcami nie jest tytułem do przyznania uprawnień kombatanckich na podstawie przep1sow wyzeJ wym1emoneJ ustawy.

  In response to your letter we inform that the repressions within the meaning of the Act of 24 January 1991 on Veterans and Certain Persons who are Victims of the Repression of War and the Postwar Period (Dz. U. - Journal of Laws – 2014 item 1206) include periods of staying in the exile and forced deportation in the USSR due to political, religious and nationality reasons. Hiding or escape from the Germans is not a right to grant veterans’ rights under the provisions of the said Act.  W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informujemy, że wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich wynikających z przepisów z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach … /Dz. U. z 2014 r. poz. 1206/ musi spełniać następujące wymagania:

  In reply to your letter we kindly inform you that an application for veterans’ entitlements under the regulations of 24 January 1991. Veterans … / Journal. U. of 2014. Pos. 1206 / must meet the following requirements:  W odpowiedzi na Pana wniosek uprzejmie informujemy, że represjarni w rozurnieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego są m.in. okresy przebywania z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych: a) w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, b) na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR. Zatem uprawnienia należą się tylko osobom, które zostały zesłane lub deportowane do ZSRR w drodze zastosowania wobec nich przymusu administracyjnego lub karnego, a nie należą się osobom, ktore przernieszczaly się po ZSRR uciekajać przed Niemcami.

  In response to your application we are kindly informing you that “repression” in the understanding of the law from January 24, 1991 about veterans and certain people who were victims of wartime and post-war repression, includes, among others, the periods spent for political, religious, or ethnic reasons in: a) prisons, correctional labor camps, or correctional labor colonies run by the General Administration of Correctional Camps and Colonies of the NKVD, and from March 1946, MVD of the USSR; b) forced exile and deportations into the USSR. Therefore, the eligible persons are only those who were exiled or deported to the USSR by administrative or penal order, and not those who were relocating within the USSR territory to escape from the Nazis.  W odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informuję, że przesłany przez Pania wniosek dotyczący przyznania uprawnień określonych ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1206) jest kserokopią, a nie oryginałem wniosku. Przesłanie oryginalnego (nie kserokopii) wniosku jest wymogiem koniecznym do wszczęcia postępowania przez Urząd. Proszę zatem o złożenie na wniosku własnoręcznego podpisu i odeslanie go do Urzędu (kserokopia wcześniejszego nieoryginalnego wniosku w załączeniu.) Proszę o złożenie na nim swojego podpisu lub przeslanie oryginalnego wniosku.

  In response to your letter we kindly inform you that your application to be awarded the rights defined in the Act dated January 24, 1991 --Concerning combatants and certain persons being victims of wartime and postwar repression (consolidated text: Law Journal 2014, item 1206) – is a xerox copy and not an original application. It is required that the original application (not a xerox copy) of the application be sent to initiate action by the Office. Thus, please submit the application, signed in your own hand, and send it to the Office (the xerox copy of the earlier, not original, petition is attached). Please sign it or send the original application.  W odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informuję, ze w celu uzyskania uprawnień określonych ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1206) powinna Pani nadesłać dowody (np. dokumenty, oświadczenia świadków, zaświadczenia z instytucji archiwalnych), które mogą potwierdzić poniesione przez Panią, represje (see entries for "w tym").

  In reply to your letter I would like to inform you kindly that in order to obtain the right set forth in the Law of 24 January 1991 on War Veterans and Some Persons Being the Victims of War Oppressions (uniform text, Journal of Law of 2014, item 1206) you should send the evidence (e.g. documents, witnesses’ representations, certificates from archives institutions) that could prove the oppressions you have suffered (see entries for "w tym").  w odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informujemy, ze represjami w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 są wyłącznie okresy przebywania:

  In response to the letter we kindly inform you that repression within the meaning of the Act of 24 January 1991. regarding combatants and certain persons who are the victims of repression of war and post-war period, Law Journal of 2014, item 1206, include only these periods of residence:  W odpowiedzi na Pani pismo z dnia [DATE] r. (data wpływu do Urzędu) uprzejmie informujemy, że decyzja z dnia [DATE] r. o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich, z uwagi na brak złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ustawowym terminie, stała się decyzja prawomocną.

  In response to your letter of [DATE] (date of receipt by the Authority), we would like to inform you that the decision of [DATE] on the refusal to grant veterans’ rights has become final due to the lack of an application for reconsideration of the case within the statutory period.  W odpowiedzi na Pani uzupełnienie pisma ponownie uprzejmie informuję, że w celu uzyskania uprawnień określonych ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz, 1206) powinny zostać przedstawione dowody (np. dokumenty, oświadczenia świadków sporządzone tuż po wojnie, zaświadczenia z instytucji archiwalnych), które mogą potwierdzić poniesione przez Panią. represje (w tym wypadku przebywanie w getcie Rożyszcze).

  [English translation will be posted shortly]  W przypadku uzyskania jakichkolwiek dowodów potwierdzających okoliczności doznanych represji moze Pani wystąpić do Urzędu z wnioskiem o uchylenie decyzji z dnia [DATE] r. w jednym z trybów nadzwyczajnych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego (wznowienie postępowania w trybie art. 145 § 1 kpa bądź wniosek o uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 154 § 1 kpa).

  In case of obtaining any evidence confirming suffered repression you can apply to the Office for the annulment of the decision of [DATE] in one of the modes of emergency provided for in the Code of Administrative Procedure (resumption of proceedings pursuant to Art. 145 § 1 of the Code of Administrative procedure or application for a waiver of the final decision pursuant to Art. 154 § 1 of the Code of Administrative Procedure).  W sprawie Pańskich losów wojennych zamierzamy skierować zapytanie do Conference of Jewish Material Claims.

  We intend to make an inquiry to the Conference Jewish Material Claims concerning your experiences during the wartime period.  W swoim wniosku podniosła Pani, że w okresie wojny przebywała w getcie w m. Luboml.

  In your application, you have noted that during the war you stayed in the ghetto m. Liuboml.  W tym miejscu należy podkreślić, iż Szef Urzędu nie neguje trudnej sytuacji strony w okresie wojny, a jedynie stwierdza, iż strona podlegala represjom, które nie zostały objęte przepisami obowiązującej ustawy.

  It should be emphasized here that the Head of the Office does not negate the difficulty of the party during the war, but merely states that the party was subjected to oppression that were not covered by the provisions of the Act. ‬  w tym wypadku przebywanie w getcie w [town], przebywanie na przymusowych zeslaniach i deportacji w ZSRR.

  in this case being in the ghetto [town], being forced into exile and deportation in the USSR.  w tym wypadku przebywanie w getcie w [town], przebywanie w obozach pracy, przebywanie w obozach koncentracyjnych.

  in this case being in the ghetto [town], being in labor camps, being in the concentration camps.  W zalączeniu przekazujemy kopię ww. decyzji.

  Attached is a copy of this decision.  W załączeniu przesyłamy kserokopię ww. decyzji.

  Enclosed please find a photocopy of the aforementioned decision.  w zwiąizku z Pani wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich uprzejmie proszę o nadesłanie dokumentów na podstawie których niemieckie organy emerytalnorentowe wypłacają Pani rentę bądź odszkodowanie.

  With regard to your application for granting veteran’s benefits, please send the documents that were used by the German retirement office as a basis for paying you a pension or reparations.  w związku a Pani wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o. kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1255) uprzejmie informuję, że w toku postępowania administracyjnego zwróciliśmy się do Żydowskiego Instytutu Historycznego, Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej w Arolsen, Instytutu Pamięci Narodowej z prośba o informację, czy na podstawie zachowanych dokumentów archiwalnych możliwe jest potwierdzenie represji, które opisuje Pani we wniosku. Niestety, żadna z wyżej wymienionych instytucji nie udzieliła nam pozytywnej odpowiedzi.

  In connection with your application for the granting of veteran’s benefits under the law of January 24, 1991 regarding veterans and other wartime and postwar repressed persons (unified text Legislative Gazette 2016, item 1255), we would like to inform you that as part of the administrative procedure we sent queries to the Jewish Historical Institute, the International Search Service in Arolsen, and the Institute of National Memory with the request for information as to whether on the basis of their archival documents it is possible to confirm the repression that you describe in your application. Unfortunately, none of these institutions give us a positive answer.  This is a letter stating that more time will be needed for the Office of Veterans and Victims of Oppression to find evidence. Please click here to view the document with its English translation.

  This is a letter stating that more time will be needed for the Office of Veterans and Victims of Oppression to find evidence. Please click here to view the document with its English translation.  W związku z dyspozycją zawartą w art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z ze zm.), zwanej dalej; "kpa", uprzejmie informuję, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego rozpatrzenie Pani wniosku w sprawie KT10086 w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 kpa nie będzie możliwe. W sprawie toczy się obecnie postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie Pani wojennych losów Celem ustalenia stanu faktycznego organ zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą czy na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych jest moźliwe ustalenie Pani losów podczas II wojny światowej.

  In connection with the disposition of your matter contained in article 36 of the law of June 14, 1960, the code of administrative procedure (uniform text Legislative Code that 2016, item 23 as amended), henceforth noted as "kpa", I would like to inform you that in connection with the need to gather evidentiary material, the review of your application in case KT10086 by determined visits in article 35 § 3 kpa will not be possible within the required deadline. In this matter, there is currently an investigation for clarification intended to clarify your wartime fate. For the purpose of determining this wartime situation, this office has turned to the Institute of Historical Memory with the request to supply archival material for possible determination of your fate during the Second World War.  W związku z Pana wnioskiem dotyczącym uprawnień określonych w przepisach ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1206) będących, ze ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach ... w przepisach art. 1- 4 enumeratywnie wylicza tytuly, które mogą być uznane za działalność kombatancką lub działalność z nią równoważną oraz kategorie represji uzasadniające przyznanie uprawnien kombatanckich Wskazane przez Pana pobyt w obozie dla przesiedleńców nie jest represją w rozumieniu przepisów ustawy i nie stanowi podstawy do przyznania uprawnień określonych w powołanej wyżej ustawie.

  In reply to your application for benefits based on the Law of January 24, 1991 On Veterans and Some Other Individuals as Victims of Wartime and Post-War Repressions (unified text published in Journal of Law 2014, item 1206; hereinafter “the Law”), I wish to point out that in articles 1 – 4 of the Law, eligibility for benefits is defined by enumeration of conditions which may be regarded as involvement in veteran or equivalent activities, as well as of types of suffered repression which may be recognized as justification for granting veteran benefits. Your time spent in a displaced persons camp does not constitute repression as defined in the cited law and does not provide sufficient ground to find you eligible for such benefits.  W związku z Pani wnioskiem dotyczącym przyznania uprawnień określonych ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1206) zwracam się z prośba o nadesłanie poświadczonej za zgodność z oryginalem kserokopii obecnie używanego dowodu tożsamości lub paszportu.

  In reply to your application for benefits based on the Law of January 24, 1991 On Veterans and Some Other Individuals as Victims of Wartime and Post-War Repressions (unified text published in Journal of Law 2014, item 2006; hereinafter “the Law”) please send a xerox copy of your current ID document or passport, notarized as true to the original.  [This is a letter asking for more historical information and evidence of concentration camp or ghetto experiences. Please find a sample of such a letter in Polish here . Please note it will open in a separate window as a PDF.]

  [This is a letter asking for more historical information and evidence of concentration camp or ghetto experiences. Please find the English translation of such a letter here. Please note it will open in a separate window as a Word document.]  W związku z powyższym prosimy o wskazanie, jakim represjom wymienionym w ustawie podlegała Pani w latach 1939-1945, opisanie szczegółów dotyczących Pani losów wojennych (podanie nazw miejscowości, dat represji).

  Therefore, please indicate which repression mentioned in the Act to which the Applicant was subject in the years 1939-1945, and describe the details of the Applicant's fate during the war (with place names and dates of repression).  W związku z powyższym, wzywam Panią, do przesłania do Urzedu w terminie 60 dni od daty otrzymania niniejszego pisma dowodów potwierdzających opisywane we wniosku represje. Dowodami mogą być dokumenty, listy, zdjęcia, życiorysy pisane po zakończeniu wojny, oświadczenia świadków.

  In connection with the above, we call upon you to send to this Office, within 60 days of receipt of this letter, evidence of the repression described in your application. Such evidence may consist of documents, letters, photos, resumes written after the end of the war, statements of witnesses.  W związku z prowadzonym postępowaniem w przyznanie uprawnień kombatanckich kombatanckich, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności, które pojawily się przy rozpatrywaniu sprawy.

  In connection with the proceedings being carried out on the subject of awarding veteran’s benefits, the Office of Veterans and Repressed Persons Affairs kindly ask you to explain the disparities that have appeared in examining this matter.  w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich wynikających z przepisów z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach ... /Dz. U. z 2014 r. poz. 1206/, uprzejmie proszę o uzupełnienie wniosku poprzez nadesłanie kserokopii obecnie używanego dowodu tożsamości (np. paszport).

  In reference to the pending administrative proceedings to grant veteran benefits under the regulations of January 24, 1991 on Veterans ... / Journal of Laws of 2014, item. 1206/, I kindly ask you to complete the application form by sending a photocopy of the currently used proof of identity (eg. passport).  W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich prosimy o uzupełnienie, własnoręczne podpisanie upoważnienia oraz odeslanie na adres Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  With reference to pending proceedings concerning the award of the status of Veteran, you are kindly requested to complete and sign your authorizations, and then send them to the address of the Office for War Veterans and Victims of Oppression  W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich, Kombatantów i Osób Represjonowanych zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności, które pojawiły się w toku postępowania przy rozpatrywaniu Pani sprawy.

  In connection with the pending proceedings concerning the granting of rights of veterans, the Office of War Veterans and Victims of Repression asks for an explanation of discrepancies, which appeared in the course of proceedings regarding your case.  w związku z wnioskiem z Pani wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz .. 1206) uprzejmie informuję, że w toku postępowania administracyjnego zwróciliśmy się do Żydowski Instytut Historyczny, Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej w Arolsen, Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o informację, czy na podstawie zachowanych dokumentów archiwalnych możliwe jest potwierdzenie represji, które opisuje Pani we wniosku. Niestety, żadna z wyzej wymienionych instytucji nie udzieliła, nam pozytywnej odpowiedzi.

  In connection with your application for benefits for combatants and other victims of repression during the war and post-war period according to the January 24, 1991 statute (consolidated text Journal of Laws 2014, item 1206) I would like to inform you that in the course of administrative proceedings we turned to the Jewish Institute of Historical Research, the International Search Service in Arolsen, the Institute of National Remembrance, asking for information whether on the basis of their preserved archival documents they were able to confirm the repression, which you describe in your application. Unfortunately, none of the aforementioned institutions gave us a positive response.  [This is a letter asking for more historical information and evidence of war-time partisan activities. Please find a sample of such a letter in Polish here . Please note it will open in a separate window as a PDF.]

  [This is a letter asking for more historical information and evidence of war-time partisan activities. Please find the English translation of such a letter here. Please note it will open in a separate window as a PDF.]  zgodnie z art. 33 usta,vy z dnia 14 cze1wca 1960 r. Kodeks postępowanie administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 / w przypadku wyznaczenia pelnomocnika przez Stronę do akt należy dołączyć oryginal pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa -do wniosku dołączono natomiast jedynie zwykłą kopię. Do czasu nadesłania właściwego dokumentu wszelka korespondencja w sprawie będzie adresowana bezpośrednio do Pana ...

  according to the Code of Administrative Procedure art. 33 of the June 14, 1960 statute, if a power of attorney is added by a party to the case there must be an original power of attorney writ or an officially certified copy of the power of attorney submitted. However, this application was accompanied by a plain copy. Until a proper document is provided, all correspondence will be addressed directly to Mr. ...  Wyjaśniam, iż w celu uzyskania ww. dokumentów powinna się Pani zwrócić bezpośrednio do niemieckich organów z wnioskiem o nadesłanie kopii dokumentów. Następnie po otrzymaniu dokumentów, proszę o ich przekazanie do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  I would like to make clear that in order to obtain these documents, you must directly address the German office with an application for sending copies of the documents. After receiving the documents, please send them to this Office for Veterans and Victims of Oppression.  - wypełnić stosowny wniosek o uzyskanie uprawnień wdowy po kombatancie (formularz dostępny jest na stronie intemetowej UdSKiOR: http://www.udskior.gov.pl/Forms,235 .html#content)

  - Fill in the appropriate request for rights of the widows of veterans (the form is available on our website at UdSKiOR: http://www.udskior.gov.pl/Forms,235.html#content)  Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z pracownikiem prowadzącym sprawę, wskazanym w treści pisma. Akta zostaną udostępnione do wglądu stronie, jej przedstawicielowi oraz osobom posiadającym odpowiednie pełnomocnictwo (art. 33 K.p.a.). Termin wglądu do akt powinien zostać ustalony co najmniej 3 dni robocze przed dniem spotkania.

  In order to review the files at the Office of Veterans and Repressed Persons Affairs, one must first set an appointment with the officer in charge of the case, who is indicated in the text of the official letter. The files will be made available for review by the applicant, the representative, or by persons having appropriate power of representation (article 33 of the Code of Administrative Procedure). The appointment for reviewing the files must be at least 3 working days before the day of review.  1) z przyczyn politycznych, narodowościowych, religijnych i rasowych: a) w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady, b) w innych miejscach odosobnienia, w których warunki pobytu nie różniły się od warunków w obozach koncenttacyjnych, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa, c) w innych miejscach odosobnienia, w których pobyt dzieci do lat 14 miał charakter eksterminacyjny, a osoby tam osadzone pozostawały w dyspozycji hitlerowskich władz bezpieczeństwa, 2) z przyczyn narodowościowych i rasowych w gettach, 3) z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych: a) w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głownemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR, b) na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, 4) w więzieniach lub innych mi,ejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach 1944-1956, na podstawie przepisów wydanych przez władze polskie, przez sady powszechne, wojskow e i specjalne alba w latach 1944-1956 bez wyroku - za działalność polityczną bądź religijną związaną z walką o suwerenność i niepodległość. W związku z powyższym prosimy o wskazanie, jakim represjom podlegał Pan w latach 1939-1945 i przedłożenie dowodów na okoliczność podlegania represjom w czasie okupacji.

  (1) due to political, ethnic, religious, and racial reasons: a) in Nazi prisons, concentration and death camps, b) in other penal institutions, where living conditions were similar to those of concentration camps, individuals held prisoners of which were at the disposal of the Nazi Security Authority, c) in other penal institutions, in which children up to 14 years old stayed and their stay was exterminatory in nature, and individuals held prisoners of which were at the disposal of the Nazi Security Authority, (2) in ghettos due to ethnic and racial reasons, (3) due to political, religious, and ethnic reasons: a) in prisons and young offender’s labor camps as well as young offender’s labor colonies subordinate to the Headquarters of the Young Offender’s Camps and Colonies NKWD, and since March of 1946 to MWD USSR, b) at compulsory exiles and deportations in USSR, (4) in prisons and other penal institutions on the territory of Poland by virtue of conviction in the years of 1944-1956, on the basis of regulations issued by the Polish Authorities, by courts of general jurisdiction, by military and special courts or without a conviction within the years of 1944-1956 – for political or religious activity involving struggle for sovereignty and independence. Therefore, please indicate what kind of repressions you were a victim of within the years of 1939-1945 and submit any evidence for having been repressed during occupation. Kindly also indicate the exact period you served in the Polish Army (please provide the exact month and year).  Z uwagi na brak odpowiedzi na pismo wysłane do Pana dnia [DATE] r. uprzejmie informuję, że Organ z urzędu przeprowadzi postępowanie dowodowe mające na celu zakończyc przedmiotową sprawę dotyczącą przyznania uprawnień kombatanckich.

  Since we haven’t received any answer from you to our letter of [DATE], I wish to inform that this Office will lawfully conduct a discovery procedure aiming to finalize your application for veteran benefits.  Z uwagi na brak Pani odpowiedzi na pismo Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [DATE], uprzejmie przypominamy, iż na formularzu wniosku o przyznanie uprawnień. kombatanckich podpis powinien być zlożony własnoręcznie. Na wniosku zlożonym przez Panią w dniu [DATE] r. strona, na której widnieje Pani podpis została skserowana, a zatem nie jest to podpis złożony własnoręcznie.

  Since you did not respond to the letter of the office of Veterans and Repressed Persons Rights dated [DATE], we would like to remind you that a signature must be placed in your own handwriting on an application for awarding veterans benefits. On your application of [DATE], you appear to have a xeroxed copy of your signature, which was not added in your own hand.  Z uwagi na fakt zamieszkiwania poza granicami Polski, organ zobowiązany, jest poinformować, że zgodnie z zapisem art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona zamieszkala za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju peluomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

  As you are residing outside of the borders of Poland, the Authority is under obligation to inform you that in accordance with the provision of Article 40 Sections 4 & 5 of the Code of Administrative Proceeding, a party residing abroad or having their registered office abroad, in the event of not having appointed their attorney-in-fact residing in Poland to handle the case, is obligated to indicate an agent for service. In the event of non-indication of an agent for service, all correspondence addressed to such a party is held on the case file with the effect of service. [Please find a sample of such a letter in Polish here. Please note it will open in a separate window as a PDF.]  Z uwagi na powyższe Pani akta zostaną skierowane do Archiwum UdSKiOR.

  Consequently, your records will be sent to the archive of UdSKiOR.  Z uwagi na powyższe Pani akta zostaną skierowane do Archiwum UdSKiOR.

  Consequently, your records will be sent to the archive of UdSKiOR.  Zatem w przypadku jeśli nie poda Pan adresu pelnomocnika do doręczeń zamieszkalego w Polsce, Urząd nie będzie mógł przesyłać kolejnych pism dla Pana do USA. Pisma będą pozostawione w aktach sprawy i nie będą Panu doręczane.

  Therefore, if you do not provide us with the address of your agent for service residing in Poland, the Office shall not send any farther letters to your US address. Letters shall be kept on the case file and not delivered to you.  Zatem w przypadku jeśli nie ustanowi Pani Pełnomocnik do doręczeń zamieszkałego w Polsce, kolejne pisma dla Pani będą pozostawione w aktach sprawy i nie będą doręczane do Stanów Zjednoczonych.

  If you do not appoint a service agent who resides in Poland, subsequent letters for you will remain in the case documents and will not be forwarded to the United States.  – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o kombatantach do wniosku należy dołączyć rekomendację stowarzyszenia właściwego dla określonej działalności kombatanckiej lub represji. Takim stowarzyszeniem może być np. American Gathering of Jewish Holocaust Survivors and Their Descendants (122 West 30th Street, Suite 304A New York, NY 10001). W wyniku ustaleń Urzędu z przedstawicielami środowisk ofiar Holokaustu, powyższe stowarzyszenie będzie wystawiało stosowne rekomendacje;

  – In accordance with Art. 22 paragraph. 1 of the Act of Veterans, the application must be accompanied by the recommendation of the association responsible for specific activities of the veteran or the repression. Such an association may be, for example. American Gathering of Jewish Holocaust Survivors and Their Descendants (122 West 30th Street, Suite 304A New York, NY 10001). As a result of findings of the Office with the representatives of the victims of the Holocaust, the above association will provide the appropriate recommendations.  Zgodnie z art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego termin wydania rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej przyznania uprawnień kombatanckich ulegnie wydłużeniu. Obecnie w sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające.

  According to art. 36 of Administrative Procedure Code, Office of Veterans and Victims of Oppression is kindly informing you that due to additional time needed to collect the evidence, deadline for the decision regarding veterans’ benefits has been extended. Currently, the case is being investigated.  Zgodnie z art. 37 § 1, § 2 i § 3 pkt 2 kpa stronie sluzy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 kpa (bezczynność), jak również wówczas, gdy postępowanie jest prowadzone dlużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewleklość).

  In accordance with art. 37 par. 1, par. 2 and par. 3 of the Code of Administrative Procedures, a Party may submit a reminder letter if the case has not been resolved within the time frame indicated in art. 36 of the Code of Administrative Procedures or pertinent regulations, or within the time frame prescribed by art. 36, par. 1 of the Code of Administrative Procedures (inactivity), as well as when the procedural activities take longer than necessary to achieve resolution (procrastination).  Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 ze zm.), a w związku z toczącym się postępowaniem ws. przyznania uprawnień kombatanckich uprzejmie proszę o nadesłanie szczegółowych informacji nt. doznanych przez Panią represji w okresie II wojny światowej. Informacje te są niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich.

  In accordance with Article 7 of the Code of Administrative Procedure ((J. Leg. 1960, No. 30, item 168 as amended), in relation to the pending proceedings regarding your eligibility to veteran benefits, please provide detailed information about any repressions you have suffered during WWII. This information is necessary to proceed in this matter in as appropriate.  Zgodnie z brzmieniem art. 63 par. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego podanie wniesione pisemne powinno być podpisane przez wnoszącego. Jeżeli natomiast podanie nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 par. 2 kpa).

  Pursuant to the meaning of article 63 paragraph 3 of the code of administrative procedure, an application submitted in writing must be signed by the applicant. If the application does not fulfill the requirements set in the guidelines of the law, the applicant is asked to remedy the gaps within a period of no less than 7 days. Not removing these gaps will cause the application not to be considered (article 64, paragraph 2 of the code).  – zgodnie z Ustawą o języku polskim z dnia 7 października 1999 r., wskazujemy, że przesłane dokumenty, jeśli zostały sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku przesłania kserokopii dokumentów, prosimy o ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem;

  Pursuant to the Law on the Polish Language [Ustawa o języku polskim] of 7 October 1999, we inform that the provided documents, if made in any language other than the Polish language, should be provided together with their translation into Polish. In case copies of the original documents are sent, please confirm they are true copies of the original documents.  Zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego represjami w rozumieniu w/w ustawy są represje zadane przez władze III Rzeszy, ZSRR oraz komunistyczny aparat represji w Polsce. Z tego powodu przebywanie na terenie getta zorganizowanego przez władze innych państw należących do Osi - w tym wypadku Cesarstwa Japonii - nie zostaly objęte obowiązującą ustawą.

  According to the Act of January 24, 1991 on veterans and some persons who were victims of war and post-war period oppressions within the meaning of the mentioned Act, these are the oppressions by the Third Reich, the USSR and the communist repressive regime in Poland. For this reason, staying in a ghetto organized by the authorities of other states belonging to the Axis powers - in this case the Empire of Japan - are not covered by the Act.  Zwracam się także z prośba o podanie dokładnych danych osobowych wszystkich członków Pana rodziny (rodziców i rodzeństwa) - imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców. Pozwoli nam to na poszerzenie obszaru poszukiwań w archiwach i instytucjach w celu uprawdopodobnienia faktów podanych we wniosku o przyznanie uprawnień.

  Please also provide us with accurate personal data of all members of your family (parents and siblings) – full names, dates and places of birth, parents' names. This will allow us to expand the search scope in the archives and institutions in order to for us to become certain of the circumstances stated in the application for the award of the entitlement.