Request for more information

Unlike the decision letters, these letters do not contain any subheadings in bold type, but rather contain a series of paragraphs, many of which repeat from letter to letter. A sample letter can be found here.

To find a translation of the paragraphs in your letter, please click on the checkbox below which is followed by the first few words of the first sentence in each paragraph you wish to be translated into English. As you continue to click each phrase, more paragraphs in Polish with their English translation will appear below. You can then select and copy the English to provide a translation of the letter.

When you have figured out what the letter is asking, you may reply with a cover letter back to UDSKIOR along with any accompanying materials you may include.

Please note: If you do not find your paragraph here, please submit the letter or paragraph to us and will we have it translated and added to the selection below. And please remember to scroll down to see the English translation that is generated with each checkbox click!

celem uzyskania uprawnień kombatanckich
Cieniawski w Kazimierzu u Krakowa
Decyzja została przesłana w dniu
Dodatkowo informuję że w celu uzyskania
Informuję, że Pani wniosek dotyczący przyznania
Informujemy ponadto, że uprzejmie informujemy
Informujemy takze, że jeśli przyśle
Jednocześnie informujemy, że wniosek o przyznanie
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w przypadku uzyskania jakichkolwiek dowodów potwierdzających
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w przypadku uzyskania jakichkolwiek nowych dowodów w sprawie Strona
Jednocześnie uprzejmie informujemy
Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia
Jeśli jednak podlegał Pan represjom przewidzianym
Jeśli jest Pan zainteresowany korzystaniem
Jeśli posiada Pani jakieś dokumenty
Jeżeli nie posiada Pan dowodów
Opisane wyżej działań
Organ w ramach swojej właściwości
Pismem z dnia [DATE] r. organ wezwał Panią
Pismem z dnia [DATE] roku został
Planowany termin załatwienia sprawy został wyznaczony
Po uzupełnieniu materiału dowodowego Szef Urzedu
Po zakończeniu postępowania dowodowego Szef Urzędu
Ponadto informuję, że jeśli jest Pan zainteresowany
Ponadto proszę o nadeslanie dowodów
Ponadto uprzejmie informujemy, że wniosek
Ponadto wniosek o przyznanie
Ponaglenie wnosi się do Szefa UdSKiOR w formie pisemnej z uzasadnieniem
Pouczenie
powinna Pani także nadesłać akt małżeństwa
Powody negatywnego rozstrzygnięcia decyzji
Pozostaje(my) z nadzieją, że powyższe
Pozostajemy z nadzieją, że powyższe informacje i wyjaśnienia
Pragnę poinformować, iż w związku ze
Pragnę wskazać, iż formularze dołączone
Pragniemy również podkreślić, iz fakt ukrywania
prosimy o przesłanie kopii
Prosimy również o przedłożenie dowodów
prosimy również o przesłanie kopii
Prosimy także o nadesłanie kopii
Prosimy także o nadesłanie poświadczonej
Prosimy zatem uprzejmie o ponowne wypełnienie formularza
Proszę jednak o nadesłanie póswiadczonej za zgodność
Proszę o informację, jakie były Pani
Proszę o odpowiedz na niniejsze pismo
Proszę o precyzyjne podanie nazwy
Proszę o sprecyzowanie i rozszerzenie
Proszę o udzielenie odpowiedzi i przesłanie jej na adres
Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie X dni od daty
Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie X dni od daty otrzymania niniejszego pisma - w przypadku
Proszę również o podanie dokladnych
Prosze również o podanie jakiego nazwiska
Proszę również o rozszerzenie informacji
Proszę także o nadesłanie poświadczonej
Przesłane dokumenty powinny być poświadczone
Przy ponownej korespondencji prosimy
Przypominam również, że w każdym stadium
Skompletowany wniosek o przyznanie uprawnien for the award
Stawiennictwo nie jest obowiązkowe
Stosownie do art. 16 § 1 ustawy Kodeks
Stosownie do dyspozycji art. 41 K.p.a., strony oraz ich przedstawiciele
Szef Urzędu niezwłocznie podejmie decyzję w sprawie
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie
Uprzejmie informuję że strona postępowania administracyjnego ma prawo
uprzejmie informuję, że w Pana sprawie
uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania uprawnień kombatanckich
Uprzejmie prosimy o odpowiedź
Uprzejmie proszę, o udzielenie odpowiedzi
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w niniejszej
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego, poprzez zapytanie
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie
Urząd zwrócił się w ramach postępowania
Urzędu nie neguje trudnej sytuacji
W celu uzyskania uprawnień określonych
W dalszej korespondencji prosimy
W dniu [DATE] wpłynęło do siedziby
W korespondencji z Urzędem
W nawiązaniu do korespondencji, która wpłynęla do
W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informujemy że w dniu
W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informujemy (2)
W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informujemy, że wniosek
W odpowiedzi na Pana wniosek uprzejmie informujemy, że represjarni
W odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informuję, że przesłany przez
W odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informuję, ze w celu
w odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informujemy
W odpowiedzi na Pani pismo z dnia
W odpowiedzi na Pani uzupełnienie pisma ponownie
W przypadku uzyskania jakichkolwiek dowodów
W sprawie Pańskich losów wojennych
W swoim wniosku podniosła Pani
W tym miejscu należy podkreślić
w tym wypadku przebywanie w getcie w [town], przebywanie na przymusowych zeslaniach
w tym wypadku przebywanie w getcie, przebywanie w obozach pracy
W zalączeniu przekazujemy kopię ww. decyzji.
W załączeniu przesyłamy kserokopię ww. decyzji
w zwiąizku z Pani wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich uprzejmie
w związku a Pani wnioskiem o przyznanie uprawnień kombatanckich wynikających
W związku z dyspozycją zawartą w art. 36 § 1 i § 2 kpa pragnę poinformować
W związku z dyspozycją zawartą w art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
W związku z Pana wnioskiem dotyczącym uprawnień
W związku z Pani wnioskiem dotyczącym przyznania
W związku z postępowaniem
W związku z powyższym prosimy
W związku z powyższym, wzywam
W związku z prowadzonym postępowaniem w przyznanie
w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym
W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich prosimy
W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich, Kombatantów
w związku z wnioskiem z Pani wnioskiem
W związku ze złożonym przez Pana wnioskiem
wniosku dołączono natomiast jedynie zwykłą kopię
Wyjaśniam, iż w celu uzyskania ww. dokumentów
wypełnić stosowny wniosek o uzyskanie uprawnień
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
z przyczyn politycznych, narodowosciowych, religijnych i rasowych
Z uwagi na brak odpowiedzi na pismo
Z uwagi na brak Pani odpowiedzi na pismo
Z uwagi na fakt zamieszkiwania poza
Z uwagi na powyższe Pani akta zostaną
Z uwagi na powyższe Pani akta zostaną
Zatem w przypadku jeśli nie poda
Zatem w przypadku jeśli nie ustanowi
zgodnie z art. 22 ust. 1
Zgodnie z art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 37 § 1, § 2 i § 3 pkt 2
Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego
Zgodnie z brzmieniem art. 63
zgodnie z Ustawą o języku polskim
Zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991
Zwracam się także z prośba